Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2022 - Tập 26 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN MÀY ĐAY MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM

Lê Thị Kiều Nhi1, Trần Quốc Khánh1, Nguyễn Sơn Tùng1, Phạm Lê Duy2

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiều hướng dẫn quốc tế về quản lý bệnh nhân mày đay mạn tính (MĐMT) khuyến cáo nên thực hiện 3 cận lâm sàng bao gồm: tổng phân tích tế bào máu (TPTTBM), CRP/ERS và hormone tuyến giáp nhằm chẩn đoán nguyên nhân MĐMT. Tuy nhiên, việc áp dụng và hiệu quả của các khuyến cáo đối với thực tế lâm sàng tại Việt Nam còn chưa rõ ràng.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm các cận lâm sàng thường được thực hiện trên bệnh nhân MĐMT tại Việt Nam.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang mô tả dựa trên hồi cứu hồ sơ bệnh án, nhằm khảo sát đặc điểm cận lâm sàng của 402 bệnh nhân MĐMT đến khám tại bệnh viện Đại học Y Dược Tp HCM.

Kết quả: Trong các bệnh nhân MĐMT, tổng phân tích tế bào máu (93%), men gan (84,8%) và IgE huyết thanh toàn phần (43,8%) là những xét nghiệm được thực hiện nhiều nhất, tiếp đến là chức năng thận (38,6%), huyết thanh chẩn đoán kí sinh trùng (37,1%), và tổng phân tích nước tiểu (25,6%). Chỉ có 3,2% bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm chức năng tuyến giáp và 2,5% bệnh nhân được thực hiện CRP.

Đối với công thức máu, có 12,1% bất thường dòng tế bào bạch cầu, trong đó 58,1% bệnh nhân tăng neutrophil (>11 G/L). Có 34,9% trong tổng số bệnh nhân có tăng men gan (34,0% tăng ALT và 9,4% tăng AST). Ngoài ra, 51,7% bệnh nhân tăng IgE huyết thanh toàn phần (>100 IU/mL), 74,8% tăng BUN (>20 mg/dL), 11,4% nhiễm kí sinh trùng, 30,8% có bất thường nồng độ TSH, và 15,4% có bất thường nồng độ fT4.

Kết luận: Những cận lâm sàng thường được thực hiện trên bệnh nhân MĐMT tại Việt Nam có sự khác biệt so với các khuyến cáo trên thế giới. Các kết quả có vẻ chưa hữu ích trong việc chẩn đoán nguyên nhân của MĐMT.

Từ khóa: mày đay mạn tính, cận lâm sàng

ABSTRACT :

Le Thi Kieu Nhi, Tran Quoc Khanh, Nguyen Sơn Tung, Pham le Duy
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 26 - No 1 - 2022: 194-201

Background: The international guidelines for urticaria management recommend 3 laboratory tests that should be performed to diagnose the etiology of chronic urticaria (CU), including total blood cell count, CRP/ERS, and thyroid hormones. However, the application and usefulness of that recommendation in Vietnamese CU patients were not elucidated. 

1Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2Bộ môn Sinh Lý – Sinh Lý Bệnh Miễn Dịch, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS. Lê Thị Kiều Nhi                             ĐT: 0377909411 Email: ltknhiy15@ump.edu.vn

 

 

 


Objectives: This study aimed to investigate the results of laboratory tests that were commonly indicated for CU patients in Vietnam.

 

Methods: Four hundred and two patients with CU were recruited at the Allergy & Clinical Immunology Unit, University Medical Center, Ho Chi Minh City, Vietnam. Clinical characteristics of the CU patients and the results of laboratory tests were analyzed.

Results: Among CU patients, complete blood cell count (93%), liver enzymes (84,8%), and serum total IgE (43.8%) were the most indicated laboratory tests, followed by kidney function test (38.6%), parasite test (37.1%), and urinalysis (25.6%). Only 3.2% of patients performed thyroid function tests and 2.5% of patients performed CRP test. Regarding blood cell count, 12.1% of patients had abnormal white blood cell counts, among them 58.1% of patients had elevated neutrophil count (>11 G/L). 34.9% in total patients showed elevated liver enzyme levels (34.0% had elevated ALT and 9.4% had elevated AST levels). In addition, 51.7% of total patients had an elevated serum total IgE levels (>100 IU/mL), 74.8% had elevated blood urea nitrogen levels (>20 mg/dL), 11.4% were positive for parasite infection, 30.8% had abnormal serum TSH levels, and 15.4% had abệnh nhânormal serum free-T4 levels.

Conclusion: The common laboratory tests that were performed in Vietnamese CU patients were different from the recommendations of international guidelines and those results seemed not useful in diagnosing the etiologies of CU.

Keywords: chronic urticaria, laboratory test

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF