Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI    

Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thông tin y học và sức khỏe cộng đồng cho các đối tượng trong ngành Y. Tạp chí được xuất bản với hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Các bài viết trong Tạp chí gồm các thể loại: bài tổng quan, bài nghiên cứu gốc, thông tin y học, diễn đàn, ý kiến bạn đọc.
Bài Tổng quan: Phục vụ mục tiêu đào tạo liên tục, nhằm hệ thống hóa những kiến thức kinh điển và hiện đại về một vấn đề y dược học.
Bài Nghiên cứu gốc: Tác giả giới thiệu các công trình nghiên cứu y học có giá trị và đã được báo cáo tại các hội nghị khoa học trong hoặc ngoài nước, hoặc được sự chấp thuận của Hội đồng Khoa học Đại học Y Dược và của Ban Biên tập tạp chí.
Thông tin y học: Đăng tải những thành tựu mới nhất trong các lĩnh vực y dược học (lược dịch những công trình nghiên cứu của nước ngoài và trong nước). Bài không quá 1000 từ. Bài thông tin phải có tên bài, tên tác giả, tên tạp chí, tập, số, số trang, năm xuất bản của bài gốc.
Diễn đàn: Nơi trao đổi các quan điểm liên quan đến những vấn đề y học, y tế, y đức, sư phạm y học, giáo dục y học, v.v... Bài không quá 2000 từ.
Ý kiến bạn đọc: Bạn đọc có thể phát biểu ý kiến của mình trong mục này về một bài đã đăng trong tạp chí. Bài không vượt quá 1000 từ.
 TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VIẾT
Người viết bài phải bảo đảm bài gi đăng tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh chưa hề được đăng trong những tạp chí khác.
Với bài nghiên cứu gốc, nghiên cứu phải có giấy chấp thuận nghiên cứu của Hội đồng Đạo Đức trong Nghiên cứu y sinh.
Tòa soạn không gửi trả bản thảo của những bài không đăng.
CÁCH TRÌNH BÀY BẢN THẢO
Bản thảo đánh máy trên giấy khổ A4, dùng bộ font unicode, cỡ chữ 12, để chừa lề trái 3 cm, bài nghiên cứu y/dược học dài không quá 8 trang.
Tựa: Tựa của đề tài phải thể hiện được rõ ràng và ngắn gọn đặc điểm chính của đề tài gửi đăng. Tựa bài cần được ra tiếng Anh (áp dụng cho tất cả thể loại).
Tên tác giả: Ngay bên dưới tựa bài là họ và tên của tất cả các tác giả bài báo, (không ghi chung chung “và cộng sự”) và tên cơ quan công tác của từng tác giả. Tác giả liên lạc của bài báo cần ghi rõ chức danh, số điện thoại và email để tiện việc liên lạc.
- Tóm tắt (áp dụng cho bài nghiên cứu gốc)
Phần tóm tắt của bài Nghiên cứu gốc là phần rút gọn của bài báo, theo IMRAD gồm đặt vấn đề, mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả, kết luận, từ khóa. Tất cả những thông tin và số liệu được nêu trong tóm tắt đều phải hiện diện trong thân bài chính. Phần tóm tắt, được trình bày trước bài viết chính, không vượt quá 250 từ, và bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Bài Tổng quan cũng cần có tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh.
- Đặt vấn đề: Phần đặt vấn đề trình bày một cách ngắn gọn hiện trạng của những thông tin có liên quan với đề tài, những điểm cần được nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu. Cuối phần này là các mục tiêu nghiên cứu.
- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các trường hợp lâm sàng cần ghi rõ số bệnh án. Các xét nghiệm cận lâm sàng cần được nêu rõ trong bài (nếu một xét nghiệm quan trọng không được thực hiện thì cần ghi rõ). Phương pháp nghiên cứu cần được mô tả: tiêu chuẩn chọn đối tượng, tiêu chuẩn chọn nhóm chứng, phương pháp chọn mẫu, tiêu chuẩn đánh giá, phương pháp toán thống kê được áp dụng, giấy chấp thuận nghiên cứu của Hội Đồng Đạo Đức trong Nghiên cứu y sinh.
- Kết quả: Chỉ trình bày các kết quả rút ra trực tiếp từ công trình nghiên cứu theo các mục tiêu đã trình bày trong phần đặt vấn đề. Chỉ những kết quả này mới là đối tượng để phân tích và bàn luận trong bài.
- Bàn luận: Tác giả nêu lên những nhận xét của mình qua so sánh kết quả nghiên cứu đăng trong bài với những kết quả của y văn cũng như các định hướng mới nảy sinh (nếu có).
Kết luận ( kiến nghị, nếu có): Tóm tắt và ý tưởng cuối cùng.
- Bảng, hình ảnh và biểu đồ: Các bảng, hình ảnh và biểu đồ phải có tên và được đánh số bắt đầu từ 1 trở đi, phải liên quan tới nội dung của bài viết. Hình ảnh phải rõ nét. Đối với hình ảnh vi thể, cần ghi rõ độ phóng đại và phương pháp nhuộm. Cần che mắt người được nghiên cứu nếu có đăng ảnh.
- Tài liệu tham khảo: Được trình bày theo thứ tự xuất hiện trong bài báo, không cần tách rời các thứ tiếng, có ghi số thứ tự và cần được nêu lên ở cuối câu trong bài báo, ví dụ (1,2…). Nếu từ trang web cần kèm đường dẫn URL hoặc số DOI.
Tài liệu tham khảo lấy từ tạp chí được trình bày như sau: Họ, tên tác giả (năm). Tựa bài. Tên tạp chí, tập (số): số trang đầu - cuối.
  Ví dụ: Volpe R (1987). Immunoregulation in autoimmune thyroid disease. New England Journal of Medicine, 316(1):44-46.
Tài liệu tham khảo lấy từ sách được trình bày như sau: Họ tên tác giả (năm). Tựa bài. In: Họ tên người chủ biên. Tên của quyển sách, bộ sách số mấy nếu có, ấn bản lần thứ mấy, trang đầu - cuối. Nhà xuất bản, thành phố nơi xuất bản.
   Ví dụ: Goldstein JL, Brown MS (1994). Genetic aspects of disease. In: Isselbacher KJ, Braunwald E (eds). Harrisons Principle of Internal Medicine, V1, 13th ed, pp.339-349. McGraw- Hill, New York NY.
Tên tác giả nước ngoài viết nguyên họ, tên viết tắt. Ví dụ: Volpe R.
Tên tác giả Việt Nam viết nguyên họ tên theo thứ tự: Họ, tên đệm, tên.
- Cảm ơn: Phần cảm ơn (nếu có) được trình bày ngắn gọn ở phần cuối của bài, trước phần tài liệu tham khảo. Họ tên những người hoặc những cơ quan tổ chức đã giúp đỡ cho việc thực hiện đề tài được đăng được nêu lên ở đây.
BÀI ĐƯỢC ĐĂNG
Bài được đăng phải không có lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy. Bài được đăng là những bài hội đủ những tiêu chuẩn và yêu cầu đã hướng dẫn ở những phần trước, đã được bình duyệt (được sự đồng ý của ít nhất là hai người bình duyệt) và được sự chấp thuận của Ban Biên tập. Để thực hiện mục đích này, Ban Biên tập có thể yêu cầu tác giả của bài gi đăng giải đáp và điều chỉnh tất cả những gì mà Ban biên tập còn thắc mắc về bài có liên quan.
Website: http://yds.edu.vn/tcyhhttp://yhoctphcm.ump.edu.vn
Lệ phí đăng bài
Năm trăm ngàn (500.000) đồng cho mỗi bài nghiên cứu. Các thể loại khác (tổng quan, thông tin y học, diễn đàn …) miễn phí.
ĐỊA CHỈ GI BÀI
Toà soạn Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh:
217 Hồng Bàng, P11, Quận 5. ĐT: 028.38558411
Hoặc gửi qua thư điện tử:
GS.TS.BS Nguyễn Sào Trung, 
PGS.TS.BS 
Bùi Quang Vinh, CN. Lê Đình Bảo Vân
Email: tcyh@ump.edu.vn, nsaotrung@ump.edu.vn, buiquangvinh@ump.edu.vn