Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ RẮN CHÀM QUẠP CẮN Ở BỆNH NHI NHẬP KHOA CẤP CỨU BVNĐ 1 TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2010

Trần Đình Điệp*, Bùi Quốc Thắng**

TÓM TẮT :

Mc đích nghiên cu: Xác định đặc đim dch t, lâm sàng, cn lâm sàng và kết quả điu tr ca bnh lý rn Chàm qup cn ti bnh vin Nhi Đồng 1 t 2005 đến 2010.

Phương pháp: Hi cu mô t lot ca.

Kết qu: Có 40 ca b rn chàm qup cn trong nghiên cu. Có 33 ca (80%) nhim độc t trung bình đến nng. Tui trung bình là 9,15 tui, trong đó 33 (80%) trên 6 tui. Nam chiếm 3/4. Đa phn b cn vào mùa mưa (tháng 4 – 9). Bà Ra Vũng Tàu là tnh có bnh nhân nhp vin nhiu nht vi 14 ca (35%). Có 22 ca (55%) bi rn cn ngoài đường. Hu hết bnh nhân (82,5%) nhp vin trước 24 gi sau khi b rn cn. Có 29 ca (72,5%) b cn chân. Chy máu (80%) và bm máu (67,5%) ti vết cn t l thun vi độ nng ca bnh (p<0,05). Tiu cu gim trong 13 trường hp (32,5%), 25 trường hp (62,5%) PT kéo dài và 22 trường hp (55%) APTT kéodài. Fibrinogen gim trong 27 trường hp (67,5%) và 24 trường hp (60%) có đông máu ni mch lan ta. Bch cu tăng > 12,000/mm3 trong 18 trường hp (45%). Có 28 (70%) bnh nhân có chỉ định dùng huyết thanh kháng nc rn và tt cả trường hp này đều được điu tr bng huyết thanh trên. Thi gian nm vin trung bình là 8,17 ngày và không có trường hp nào t vong.

Kết lun: Bnh nhân b rn cn ngoài đường tăng nguy cơ hoi t gp 8 ln so vi b cn trong và xung quanh nhà. Bóng nước cũng như xut huyết trong bóng nước làm tăng kh năng hoi tđông máu ni mch lan ta lên gp 4,08 và 5,92 ln. Huyết thanh kháng nc rn s dng có hiu qu nht trong 24 giờ đầu sau khi b cn, vi nhng trường hp nhp vin tr mà b nhim độc nng, điu tr huyết thanh kháng nc rn vn có hiu qu tác dng.

ABSTRACT :

Objective: To describe epidemiology, clinical and laboratory features, treatment and outcomes of Calloselasma rhodostoma bites admitted to the Children’s Hospital 1 at HCMC from 2005 to 2010.

Methods: Retrospective case series.

ResultsAmong 40 patients with snakebites, 33 (80%) had moderate to severe degrees of envenomation. Most of the patients (82.5%) were hospitalized early within 24 hours after the bite. Bleeding (80%) and black or blue wounds (67.5%) were associated with severe degree(p<0.05). Platelet was decreased in 13 (32.5%) patients, Prothrombin time (PT) was prolonged in 25 (62.5%) patients, Activated partial thromboplastin time (APTT) was prolonged in 22 (55%) patients, Fibrinogen was decreased in 27 (67.5%) cases, 24 (60%) patients were DIC. Patients bitten by snakes on the road had 8 times higher to have necrosis than those bitten at home. Scald and bleed in scald increased the risks of necrosis and DIC by 4.08 times and 5.92 times. Antivenoms were indicated in n (70%) cases, and all the patients received elapid antivenom. The mean of hospital duration was 8.17 days without any death.

 

Conclusion: Calloselasma rhodostoma bites caused severe lesions and coagulation disorders.Antivenoms were treated in all patients and still efficient in late hospitalizations.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF