Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I (TỪ 2008 – 2010)

Lê Thanh Cẩm*, Bùi Quốc Thắng**

TÓM TẮT :

Mc tiêu: Xác định t l các triu chng lâm sàng, cn lâm sàng, các bin pháp và kết quả điu tr ri lon đông máu trên bnh nhi nhim khun huyết ti khoa Hi sc Chng độc, bnh vin Nhi Đồng 1.

Đối tượng – Phương pháp: Nghiên cu ct ngang phân tích trên 107 bnh nhi điu tr ti khoa Hi sc Chng độc bnh vin Nhi Đồng I trong hai năm (t 2008 – 2010) vi chn đoán nhim khun huyết được xác định bng cy máu dương tính.

Kết qu: xut huyết da niêm và ni tng biu hin 29,91% và 32,71% bnh nhân. T l prothrombin gim dưới 70% và rAPTT kéo dài cùng chiếm t l 62,62%. S lượng tiu cu gim biu hin 57,01% bnh nhân. Có 37,38% bnh nhân biu hin DIC. Về điu tr, vic s dng các chế phm máu nhóm bnh nhân có biu hin DIC nhiu hơn đáng k so vi nhóm bnh nhân không có biu hin này.

Kết lun: Có mi liên quan gia xut huyết da niêm, xut huyết ni tng, rAPTT kéo dài và D-dimer dương tính vi sc nhim khun và t vong.

ABSTRACT :

Objective: To identify ratio of clinical and laboratory features, treatment and outcomes of coagulation disorders in children with sepsis at the ICU of Children’s Hospital 1.

Method: A cross-sectional study recruited 107 children with sepsis documented by positive bacterial blood culturesat ICU of Children’s Hospital 1 from 2008 to 2010.

Result: Membrano-cutanuous and visceral hemorrhagies were 29,91% and 32,71%. Low prothrombine (<70%) proportion and prolonged rATTP were 62,62%. Thrombopenia and DIC were 57,01% and 37,38%, respectively. Transfusion of blood and blood product in DIC patients was more frequent than in non-DIC patients (p<0,001).

Conclusion: Membrano-cutanuous and visceral hemorrhagies, prolonged rATTP, and positive D – dimer were associated with septic shock and death.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF