Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM BỆNH TIÊU CHẢY NHIỄM TRÙNG DO ECHERICHIA COLI

Nguyễn Thị Kim Thoa*, Nguyễn Thị Xuân Thu*

TÓM TẮT :

Mc tiêu: Kho sát đặc đim bnh tiêu chy nhim trùng do Echerichia coli tr em.

Đối tượng phương pháp: Hi cu mô t 111 trường hp nhp khoa Ni Tng Quát 1, bnh vin Nhi Đồng 1, TPHCM vin t 1/10/2007 – 1/7/2009.

Kết qu: Tui trung bình 13,5 ± 10,2 tháng (1tháng - 4 tui), gm có 65 tr trai và 46 tr gái. Các triu chng lâm sàng thường gp là tiêu chy (80,2%) phân có máu (31,5%) hay có đàm (27,9%), st (84,7%) và nôn ói (73,9%). Nhng triu chng khác là viêm hô hp trên (17,1%), bng chướng (4,5%), đau bng (12,6%). Bnh cnh thường nng, 23,4% có mt nước lúc nhp vin, toan máu (2,7%), hạ đường huyết (27,9%), co git (30,5%), ri lan đin gii (9%) là nhng biến chng xy ra trong quá trình điu tr. Các du nhim độc, nhim trùng ni bt như co git (30,5%), li bì, ri lon tri giác (28%), ri lon đin gii (9%). Thi gian điu tr trung bình 11,3 ± 4,2 ngày (3-25 ngày). T l tiêu chy kéo dài là 21,6%

Kết lun: Bnh tiêu chy nhim trùng do E. coli xy ra tr em nh, thường tui nhũ nhi. Din tiến nng (30,5%) hoc tiêu chy kéo dài (21,6%) có nh hưởng bt li đến s phát trin lâu dài ca tr. Cn chú ý tăng cường dinh dưỡng và thc hin rng rãi xét nghim PCR để xác định type vi khun để có chiến lược kháng sinh và d phòng thích hp.

ABSTRACT :

Aims: To determine clinical features of E.coli infectious diarrhea.

Method: The retrospective study is analysed of 111 cases of E. coli infectious diarrhea admitted in Children Hospital No1 between 1/10/2007 and 1/7/2009.

Results: Mean age of patients is 13.5 ± 10,2 months (ranged from 1 m.o. to 4 y.o), 65 boys and 46 girls. The most common symptoms, in decreasing order, are watery diarrhea (80.2%), containing blood (31.5%), mucus (27.9%), fever (84.7%), and vomiting (73.9%). Upper respiratory infection (17.1%), distension (5.0%) and pain in the abdomen (12.6%). 23.4% had dehydration on admission, acidosis (2.7%), hypoglycemia (27.9%), seizures(30.5%), electrolyte disorder (9.0%) were severe clinical signs. Mean time of treatment is 11.3 ± 4,2 days (3-25 days); 21.6% has persistent diarrhea.

Conclusion: The E. coli infectious diarrhea occurs in children, mostly infants. This result was found with remarkably high rate of severe form (30.5%) or persistent diarrhea (21.6%). These findings suggest considerable nutrition support during treatment. It is necessary to carry out the PCR test to identify the type of bacteria in order that appropriate antibiotic and preventive strategies can be developed.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF