Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TỈ SỐ SpO2/FiO2 VÀ PaO2/FiO2 Ở BỆNH NHI SUY HÔ HẤP CẤP

Bạch Văn Cam*, Lê Vũ Phượng Thy**, Nguyễn Minh Tiến**

TÓM TẮT :

Mc tiêu: Xác định t lệđộ bão hòa oxy đo qua nhp mch/FiO2 có th là phương pháp thay thế t l phân áp oxy trong máu động mch/FiO2 đáng tin cy để xác định tr b tn thương phi.

Phương pháp: nghiên cu quan sát tiến cu.

Kết quả: 674 cp d liu S/F và P/F có được t 102 bnh nhi được đưa vào phân tích để sát định ngưỡng giá tr S/F tương ng vi tiêu chun P/F v tn thương phi cp tính ( 300) và hi chng nguy kch hô hp cp ( 200). S/F được dựđoán qua phương trình hi qui S/F = 37,832 + 0,863 x P/F. T l S/F 296,7 và 210,4 tương ng vi t l P/F 300 và 200. Đim ct S/F 296,7 chn đoán tn thương phi cp có độ nhy cm 99,2% và độđặc hiu 81,8%. Đim ct S/F 210,4 chn đoán hi chng nguy kch hô hp cp có độ nhy 95,6% và độđặc hiu 93,2%.

Kết lun: T l S/F là thông s không xâm ln, đáng tin cy thay thế t l P/F để xác định tr có tn thương phi cp hay hi chng nguy kch hô hp cp

ABSTRACT :

Objective: To determine the pulse oximetric saturation (SpO2)/FIO2 (SF) ratio may be a reliable noninvasivealternative to the PF ratio for identifying children with lung injury.

Methods: Prospective observational study

Results: 674 data pairs of S/F and P/F from 102 children patients were included in the analysis to identify threshold values for SF ratios that correspond to PF criteria for ALI ( 300) and ARDS ( 200). SF ratio could be predicted by the regression equation S/F = 37.832 + 0.863 x P/F SF ratios of 296.7 and 210.4 corresponded to PF ratios of 300 and 200, respectively. The ALI SF cutoff of 296,7 had 99.2% sensitivity and 81.8% specificity, and the ARDS SF cutoff of 210,4 had 95.6% sensitivity and 93.2% specificity.

Conclusion: SF ratio is a reliable noninvasive marker for PF ratio to identify children with ALI orARDS.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF