Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM BỆNH TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

Trương Bích Thủy*, Văng Kiến Được*

TÓM TẮT :

Mc tiêu: Xác định s lượng- t l các loi bnh TBS, t l mt sốđặc đim dch t, lâm sàng và biến chng tr em bnh TBS khám-điu tr ti khoa Nhi bnh vin Đa khoa Kiên giang (BVĐKKG).

Phương pháp: nghiên cu mô t ct ngang.

Kết qu: Kho sát543 bnh nhi tim bm sinh (sơ sinh đến 15 tui), t tháng 1-2009 đến tháng 10-2011, cho kết qu như sau: t l nam: n là 1,04:1. 60% tr TBS đến khám tui dưới 36 tháng. 17,3% có kèm d tt khác, trong đó 8,1% là hi chng Down. 87,7% có tui m lúc mang thai là 18-35 tui.. 55% trẻđến khám vì ho, khò khè kéo dài. 54,5% có viêm phi kèm theo. Triu chng lâm sàng thường gp nht là tiếng tim bt thường (87%). Phân loi có 17,5% TBS tím,82,5% TBS không tím, trong đó TBS không tím có lung thông trái-phi là 74%. Loi TBS nhiu nht là thông liên tht 39,6%, thông liên nhĩ 13,6%, còn ng động mch 13,4%, t chng Fallot 9,9%. Biến chng thường gp nht là TAĐMP 57%, suy dinh dưỡng 47%; suy tim 14,7%. 414 tr có chỉđịnh can thip, trong đó 125 trẻđãđược phu thut ti bnh vin Kiên giang.

Kết lun: S lượng bnh nhi TBS khá nhiu, đa s là TBS không tím vi các biến chng TAĐMP, suy dinh dưỡng,… và bnh cnh nhim trùng hô hp kèm theo. Phn ln bnh nhi có chỉđịnh điu tr can thip, mt sốđãđược phu thut ti BV Kiên giang.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the number, percentage of congenital heart disease (CHD), and epidemiological, clinical features and common complications in children with CHD who were treated in the Pediatric department at Kien Giang Hospital

Methods: Cross-sectional descriptive study.

Results: Between January, 2009 and October, 2011, there were 543 children with CHD, aged one month up to 15 years old. The male: female ratio was 1.04:1. Sixty percent of them were under 36 months; 17.3% of cases was accompanied by at least one of other malformations. Of which, 8.1% of cases was Down syndrome. Most (87.7%) of caseshad mothers aged from 18 to 35 years old. The percentage of prolonged-cough and wheezing was 55%. The percentage of pneumonia was 54.5%. The most common clinical symptom was abnormal heart sound (87%). Acyanotic CHD made up 82.5%. Of which, 74% of cases were the left-to-right shunt lesions. The percentage of ventricular septal defect, atrial septal defect, patent ductus arteriosus and tetralogy of fallot were 39.6%, 13.6%, 13.4% and 9.9%, respectively. The proportion of pulmonary artery hypertension (PAH), malnutrition and heart failure were 57%, 47% and 14.7%. 414 patients need a heart surgery. In which, 125 patients were operated in the Kien Giang hospital.

 

Conclusions: There were so many children with CHD, most of them were acyanotic CHD with complications such as PAH, malnutrition,…and accompanied by respiratory tract infection. The majority of patients had surgerical indication, one-third of them have had a heart surgery in Kien Giang hospital.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF