Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
LÀM LẠNH TOÀN THÂN: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỚI Ở TRẺ BỆNH NÃO THIẾU OXY THIẾU MÁU CỤC BỘ TẠI BV NHI ĐỒNG 1

Hồ Tấn Thanh Bình*, Cam Ngọc Phượng*

TÓM TẮT :

Bnh não thiếu oxy thiếu máu cc b (HIE) gây t vong và di chng não ít nht 25 - 75%, hin chưa có phương pháp điu tr đặc hiu. Làm lnh toàn thân được chng minh làm gim t vong và di chng bnh não thiếu oxy, tuy nhiên chưa được áp dng Đông Nam Á.

Mc tiêu: đánh giá bước đầu mc độ an toàn và kết qu đến lúc xut vin ca phương pháp này ti Bv Nhi Đồng 1.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: tiến cu, mô t.

Kết qu: 7 trường hp HIE trung bình và nng được áp dng làm lnh toàn thân trước 6 gi tui. Không ghi nhn chm nhp xoang < 80 l/phút, toan chuyn hóa nng, ri lon đông máu, thiếu máu phi truyn máu hoc cy máu dương tính trong thi gian 72 gi làm lnh. Mt trường hp có h huyết áp < 40 mmHg tuy nhiên có đáp ng vi thuc vn mch. Sáu trường hp xut vin vi tình trng tnh, bú sa hoàn toàn, không cn dùng thuc co git sau 15,0 ± 5,4 ngày; 6 tr này có kết qu EEG tun đầu không có biu hin nng: 50% bình thường, 50% đin thế thp hoc không liên tc.

Kết lun: Làm lnh toàn thân có th áp dng an toàn để điu tr cho tr bnh não thiếu oxy thiếu máu cc b mc độ trung bình - nng và bước đầu có kết qu ban đầu kh quan.

ABSTRACT :

Hypoxic ischemic encephalopathy causes death and disability at least 25 – 75%, until now no specific clinical intervention has been used to alter outcome. Whole body cooling has been approved to reduce mortality and disabling neurodevelopmental sequelae, but not applied yet in South East Asia.

Objective: To evaluate early the safety and short term results until discharge of whole body cooling in CH1.

Methods: A case series study of newborn HIE with whole body cooling by using CritiCool system in NICU, CH1 from 12/2011 – 5/2012.

Results: 7 cases HIE moderate and severe had been used whole body cooling before 6 hours old. No case had sinus bradycardia < 80 beats/m, severe metabolic acidosis, disseminated intravascular coagulopathy, or blood culture positive during 72 hours of cooling. One baby had hypotension below 40 mmHg, adapted with vasopressor. 6 babies discharged alert, fully milkfed after 15.0 ± 5.4 days. They had EEG first week with no severe results: 50% normal and 50% low voltage or discontinuous background. Conclusion: Whole body cooling can be applied safety for HIE moderate to severe treatment and lead to favorable early outcome.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF