Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
THỞ OXY TRỘN QUA CANNULA MŨI TRONG CAI OXY TRẺ SANH NON TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Phạm Lê Mỹ Hạnh*,Nguyễn Thu Tịnh**, Cam Ngọc Phượng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: xác định kết quả của thở oxy trộn qua cannula mũi trong cai oxy trẻ sanh non.

Phương pháp: tiền cứu, mô tả có phân tích. Những trẻ ≤ 32 tuần tuổi thai, lâm sàng ổn định 24 giờ với NCPAP: P ≤ 5cmH2O, FiO2 < 30%, được thở oxy trộn qua cannula mũi hoặc thở chuyển đổi với oxy nguyên chất khi thiếu bộ trộn khí. FiO2 bộ trộn khí được đo mỗi 8 giờ. Khi FiO2 ≤ 25% và SpO2 ≥ 95%, cai oxy 30 phút, nếu SpO2 ≥ 88% thì tiếp tục cai 24 giờ. Nghiên cứu sẽ chấm dứt khi cai oxy thành công 24 giờ hay lúc trẻ 40 tuần tuổi thai hiệu chỉnh.

Kết quả: 30/32 (93,8%) trường hợp cai oxy thành công. Số ngày thở cannula mũi và số ngày điều trị oxy ở nhóm thở oxy trộn (14,9 ± 4,7 và 18,5 ± 7,7) và nhóm có thở oxy nguyên chất < 7 ngày (10,6 ± 3,9 và 13,2 ± 4,6) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm có thở oxy ngyên chất ≥ 7 ngày (21,6 ± 6,8 và 30 ±11,4) với p lần lượt 0,01 và 0,001. Không có biến chứng nào được ghi nhận.

Kết luận: Trong quá trình cai oxy trẻ sanh non, thở oxy trộn và có thở oxy nguyên chất < 7 ngày rút ngắn thời gian thở cannula mũi và điều trị oxy so với có thở oxy ngyên chất ≥ 7 ngày.

ABSTRACT :

Objective: To determine the results of using combination oxygen and air via nasal cannula for oxygen weaning to preterm infants.

Method: prospective, descriptive and analyzed study. Preterm infants born at  32 weeksgestation who were clinically stable on NCPAP of 5 cmH2O with FiO2 < 30% for at least 24 h were weaned off NCPAP to nasal cannula diluted oxygen followed by gradual weaning from oxygen, switched to nasal cannula undiluted 100% oxygen for lack of air/oxygen blender. FiO2 of blender measured every 8 hours per day. When FiO2 is 21-25% and SpO2 ≥ 95%, the trial of room air in 30 minutes performed. If SpO2 ≥ 90% weaning would continue in 24 hours. The end point of study is successful weaning in 24 hours or when 40 weeks postmentrual age (PMA) reach.

Results: 30/32 (93.8%) infants were successfully weaned in 24 hours. In comparison with the group ‘‘undiluted 100% oxygen ≥ 7 days’’, the group “diluted oxygen” and the group “undiluted100% oxygen < 7 days” had fewer days on cannula (14.9 ± 4.7 and 9.6 ± 4 vs 21.6 ± 6.8; p = 0.02 and 0.000), shorter oxygen days (18.± 7.7 and 13.2 ± 4.6 vs 30 ± 11.4; p = 0.02 and0.000). No complications were recorded.

 

Conclusions: using diluted oxygen and undiluted 100% oxygen < 7 days via nasal cannula decrease unnecessary duration on respiratory support and days of oxygen delivery in comparision with using undiluted 100% oxygen ≥ 7 days.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF