Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN Ở TRẺ EM

Tống Thị Hiếu Tâm*, Phạm Thị Thuận*, Tăng Thị Minh Thu*

TÓM TẮT :

Vic s dng kháng sinh không hp lý trong điu tr nhim khun đường hô hp trên tr em tt yếu dn ti tình trng vi khun đề kháng kháng sinh.

Mc tiêu: (1) Xác định nhng vi khun thường gây nhim khun đường hô hp trên tr em, (2) Đánh giá tính kháng kháng sinh ca tng vi khun gây nhim khun đường hô hp trên tr em.

Đối tượng và phương pháp nghiên cu: Đối tượng là 129 bnh nhân được chn đoán các loi bnh nhim khun đường hô hp trên và điu tr ti khoa Nhi Bnh vin Trung ương Quân đội 108 trong thi gian t 10/2011 đến 03/2012. Phương pháp nghiên cu là tiến cu, mô t ct ngang.

Kết qu: 5 vi khun thường gây nhim khun hô hp trên tr em là Moraxella catarrhalis (49,4%), liên cu tan máu α (28,4%), Haemophilus influenzae (5,7%), t cu vàng (4,5%), liên cu β tan máu nhóm A (3,4%). T l kháng các kháng sinh đường ung thường dùng là amoxycillin 20-50%, sulfamethoxazole/trimethoprim 16,7-50%, ampicillin 4-50%, amoxycillin/clavulanic acid 6-37,5%, azithromycin 10-32%, ampicillin/sulbactam 0-25%, cefaclor 17,2-70%, cefuroxime 0-30%, erythromycin 0-20%.

Kết lun: T l kháng kháng sinh đường ung thông thường cao tt c các vi khun gây nhim khun đường hô hp trên thường gp tr em.

ABSTRACT :

The inappropriation of using antibiotics in the treatment of upper respiratory tract infections in children inevitably lead to antibiotic resistant bacteria

Objectives: (1) Determining the bacterial cause of upper respiratory tract infections in children, (2) Assessing antibiotic resistance of each bacterium causing upper respiratory infections in children.

Patients and methods: This was a prospective, cross-sectional descriptive study in 129 children with upper respiratory tract infections treated at Pediatric department,  Central  Military  Hospital108, from 10/2011 to 03/2012.

ResultsFive common bacterial causes of upper respiratory tract infections in children were Moraxella catarrhalis (49.4%), α haemolytic streptococcus (28.4%), Haemophilus influenza (5.7%), Staphylococcus aureus (4.5%), β haemolytic streptococcus group A (3.4%). The rates of resistance to oral commonly used antibiotics were 20-50% (amoxycillin), 16.7-50% (sulfamethoxazole/trimethoprim), 4-50% (ampicillin), 6-37.5% (amoxycillin/clavulanic acid), 10-32% (azithromycin), 0-25% (ampicillin/sulbactam), 17.2-70% (cefaclor), 0-30% (cefuroxime) and 0-20% (erythromycin).

 

Conclusion: The rates of resistance to oral commonly used antibiotics were high in all common bacteria that cause upper respiratory tract infections in children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF