Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
21 ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VỀ HIỆU QUẢ CỦA SI RÔ HOASTEX TRONG ĐIỀU TRỊ GIẢM HO Ở TRẺ EM: MỘT NGHIÊN CỨU LƯỢNG GIÁ TRƯỚC-SAU

Nguyễn Thị Kim Thoa*, Lê Nguyễn Thanh Nhàn**, Nguyễn Thị Hồng Cẩm*, Nguyễn Thị Xuân Thu*, Từ Thị Hoàng Phượng*, Nguyễn Thị Thu Hương*, Phạm Thị Bạch Thủy*, Phạm Thị Hải Yến*

TÓM TẮT :

Đặt vn đề và mc tiêu nghiên cu: Si rô Astex hay HoAstex, mt trong nhng thuc ho tr em có ngun gc tho dược, đã được s dng rng rãi ti các tnh phía Nam trong nhiu năm qua. Tuy nhiên, hiu qu ca loi thuc ho này đến mc độ nào vn chưa được nghiên cu. Vì vy, chúng tôi thc hin nghiên cu này nhm đánh giá hiu qu ca HoAstex trong điu tr gim ho tr em.

Đối tượng và phương pháp: Mt nghiên cu lượng giá trước sau được thc hin trên 100 bnh nhi t 2 tháng đến 5 tui mc các bnh nhim trùng hô hp, nhp vin điu tr ti Khoa Ni Tng Quát 1, Bnh vin Nhi Đồng 1 trong thi gian t tháng 12 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012. Hiu qu ca HoAstex được đánh giá qua mc độ ho ca bnh nhi các thi đim trước và sau khi s dng. Mc độ ho được đo lường bng thang đim VAS và VCD.

Kết qu & Bàn lun: Có 100 bnh nhi được đưa vào nghiên cu, tui trung bình 18,74 ±13,35 tháng, nam chiếm 58%, 12% có s dng kháng sinh trước khi nhp vin, chn đoán lúc nhp vin là viêm hô hp trên (21%), viêm hng (22%), viêm mũi hng (14%), viêm phế qun (21%), viêm tiu phế qun (15%), tiêu chy cp (8%), ri lon tiêu hóa (12%), nhim siêu vi (6%), st cao co git (2%), viêm thanh khí phế qun (1%), d ng da (1%). Trong đó, có 23 trường hp có hai trong s nhng chn đoán trên. Đim VAS và VCD đều gim mt cách có ý nghĩa thng kê (p<0,0001) qua các thi đim trước và sau khi s dng. Sau 12 gi điu tr, HoAstex giúp gim 2,5 cơn ho, mt ln ói và mt ln thc gic do ho.

Kết lun: D liu nghiên cu cho thy, HoAstex có v có hiu qu trong điu tr gim ho trên nhng bnh nhi t 2 tháng đến 5 tui mc các bnh nhim trùng hô hp cp

ABSTRACT :

Background and ObjectivesHoAstex, one of anti-cough drugs that derives from herbal, has been widely used in South of  Vietnam for years. However, the efficacy of HoAstex hasn’t been studied yet. So, we conducted this study to evaluate the efficacy of HoAstex in relieving cough in children with acute respiratory infections.

Patients and MethodsPatients: One hundred children aged 2 months up to 5 years with acute respiratory infections, admitted to an Internal Department, Children’s Hospital 1 from December 2011 to April 2012. Study design: Before-After study. Outcome measurement: Efficacy of HoAstex was assessed by the severity of cough at seven different points of time. Visual Analogue Scale (VAS) and Verbal Category Descriptive Scale (VCD) were used to measure the severity of cough.

 

Results and DiscussionThere were total 100 sick children meeting study criteria. Age mean:18.74 ±13.35 months, male: 58%. Diagnoses at admission: Upper respiratory infection (21%), Sore throat (22%), Acute nasopharyngitis (14%), bronchitis (21%), bronchiolitis (15%), acute diarrhea (8%), abdominal disorders (12%), viral infection (6%), febrile- convulsion (2%), mild CROUP (1%) and allergy (1%). In which, 23 cases had at least two of these diagnoses above. VAS and VCD scores significantly decreased at seven different points of time (before and after treatment) with p<0.0001. After 12 hours treatment, HoAstex helped to decrease 2.5 cough episodes, one time of vomiting and one time of wake-up.

Conclusion: Our data suggests that HoAstex seems to have effect in relieving cough in children with acute respiratory infections.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF