Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
HỘI CHỨNG GIẢM CUNG LƯỢNG TIM TRONG 48 GIỜ ĐẦU SAU PHẪU THUẬT SỬA CHỮA HOÀN TOÀN TỨ CHỨNG FALLOT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 11-2010 ĐẾN 09-2011

Phạm Thị Kiều Diễm*, Vũ Minh Phúc**, Phạm Lê An**

TÓM TẮT :

Mc tiêu nghiên cu: Xác định t l gim cung lượng tim trong vòng 48 gi sau phu thut sa cha hoàn toàn t chng Fallot, các đặc đim lâm sàng, cn lâm sàng và các yếu t liên quan.

Phương pháp nghiên cu: nghiên cu mô t hàng lot ca. T 11-07 đến 09-2011, ti Bnh Vin Nhi Đồng 1 có 92 tr t chng Fallot được phu thut sa cha hoàn toàn đều được đưa vào nghiên cu. Tt c các du hiu lâm sàng, cn lâm sàng đều được thu thp và phân tích để tìm các yếu t liên quan đến gim cung lượng tim sau phu thut.

Kết qu: T l gim cung lượng tim trong vòng 48 gi đầu sau m là 55,43%, cn điu tr albumin 5% và vn mch. Trong nhóm có gim cung lượng tim, 58,82% trường hp cô đặc máu, 33,33% gim tiu cu, 82,35% có SpO2 trước phu thut < 90%, động mch ch cưỡi nga ³ 50% chiếm 86,27%, thi gian tun hoàn ngoài cơ th ³ 160 phút chiếm 27,45%, 92,2% bnh nhân có m rng động mch phi bng mnh vá màng ngoài tim, 41,18% bnh nhân được tái to van động mch phi 1 mnh và 37,25% trường hp có làm transannular patch.

Kết lun: Các yếu t có liên quan đến tình trng gim cung lượng tim là: SpO2 < 90%, cô đặc máu, gim tiu cu, động mch ch cưỡi nga ³ 50%, thi gian tun hoàn ngoài cơ th ³ 160 phút, tái to van động mch phi 1 mnh và m rng động mch phi bng mnh vá. Vì vy cn phi theo dõi cht ch huyết động và biến chng gim cung lượng tim các trường hp t chng Fallot được phu thut có các đặc tính k trên. 

ABSTRACT :

Objective: to determin e the percentage of patients with low cardiac output (LCOS) and these relative factors in first 48 hours after total correction of Tetralogy of Fallot.

Methods: From November 2007 to September 2011, 92 consecutive patients with the diagnosis of TOF (Tetralogy of Fallot) underwent complete surgical repair at Children’s Hospital 1. All the details including clinical and paraclinical signs were colleted and analyzed to determine the relative factors of low cardiac output after total correction of TOF.

Results: the percentage of patients with low cardiac output in first 48 hours after total correction of TOF was 55.43%, they were treated with albumin 5% and inotropic drugs. Among 51 patients with LCOS, 58.82% patients had polycythemia, 33.33% had thrombocytopenia, overriding of the aorta 50% was 86.27%, cardiopulmonary bypass (CPB) time3 160 minutes was 27.45%, 92.2% patients was enlarged pulmonary artery with pericardial, 41.18% patients had monocusp and 37.25% had transannular patch.

 

Conclusion: the relative factors of low cardiac output are: polycythemia, thrombocytopenia, overriding of the aorta3 50%, cardiopulmonary bypass (CPB) time3 160 minutes, monocusp, and enlarged pulmonary artery with pericardial. So, in these patients, we should monitor hemodynamic for early detection complication of low cardiac output.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF