Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH VÀ KHÍ MÁU TĨNH MẠCH Ở TIM BẨM SINH CÓ TÍM CÓ LUỒNG THÔNG PHẢI-TRÁI

Nguyễn Ngọc Huy*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát kết quả của khí máu động mạch và khí máu tĩnh mạch ở bệnh tim bẩm sinh có tím có luồng thông phải – trái.

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Có 64 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu từ tháng 5/2010 đến tháng 6/2011. Giá trị các thông số pH, PO2, SO2 của máu động mạch và máu tĩnh mạch nhỏ hơn trị số chuẩn, HCO3- không khác biệt so với trị số chuẩn, PaCO2 lớn hơn so với trị số chuẩn. Trị số trung bình của các thông số pH, PaO2, HCO3- và SaO2 của máu động mạch trong tim bẩm sinh có tím có luồng thông phải – trái có tuần hoàn phổi giảm thấp hơn có ý nghĩa so với các giá trị tương ứng trong nhóm có tăng tuần hoàn phổi; PaCO2 ở nhóm có tuần hoàn phổi giảm lớn hơn so với nhóm có tăng tuần hoàn phổi. Trị số trung bình của pH, SvO2, PvO2 khí máu tĩnh mạch trong tim bẩm sinh có tím có luồng thông phải – trái ở nhóm tuần hoàn phổi giảm thấp hơn có ý nghĩa so với các giá trị tương ứng ở nhóm có tăng tuần hoàn phổi; PvCO2 ở nhóm có tuần hoàn phổi giảm lớn hơn so với nhóm có tăng tuần hoàn phổi. Không có khác biệt đối với pH của máu động mạch và pH máu tĩnh mạch. Có sự tương quan thuận từ mức độ vừa đến rất chặt chẽ giữa các thông số tương ứng của khí máu động mạch và khí máu tĩnh mạch.

Kết luận: Kết quả các thông số khí máu của bệnh nhân như pH động mạch và tĩnh mạch, PaO2, SaO2, PvO2, SvO2 đều thấp hơn so với thông số bình thường. Không có khác biệt đối với pH của máu động mạch và máu tĩnh mạch (7,30 ± 0,03 so với 7,29 ± 0,04 p > 0,05). Có sự tương quan thuận mức độ chặt chẽ giữa thông số pH của máu động mạch với máu tĩnh mạch (r = 0,73, p < 0,01).

ABSTRACT :

Objective: To investigate the characteristic and the correlation of pH, PaO2, SvO2, HCO3between arterial and venous blood gas in children with congenital cyanotic heart disease, right to left intracardiac shunting.

 Methods: Cross descriptive study.

Results: A total of 64 simultaneous venous and arterial blood samples were obtained from 64 patient addmited to the pediatric department in  Hue  Central  Hospital with congenital cyanotic heart disease, right to left intracardiac shunting from 5/2010 to 6/2011. Mean values of pH, SO2, PO2 from arterial and venous blood samples are less than normal values. pH, PaO2, HCO3- và SaOfrom arterial blood samplein children with congenital cyanotic heart disease, right to left intracardiac shunting with decreasing pulmonary flow are less than ones with increasing pulmonary flow. pH, SvO2, PvO2 from venous blood sample in children with congenital cyanotic heart disease, right to left intracardiac shunting with decreasing pulmonary flow are less than ones with increasing pulmonary flow. pH, PO2, SO2, HCO3-were all significant correlated in arterial blood gas and venous blood gas. There isn’t difference between the pH venous blood and the pH arterial blood.

Conclusions: There are a significant correlation in pH, PO2, SO2, HCO3- among arterial blood gas and venous blood gas values. pH venous blood may be useful alternative to arterial sample for children with congenital cyanotic heart disease, right to left intracardiac shunting.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF