Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TĂNG ÁP LỰC Ổ BỤNG LÊN ÁP LỰC TĨNH MẠCH TRUNG ƯƠNG Ở BỆNH NHI SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

Phạm Văn Quang*, Đoàn Thị Ngọc Diệp**, Vũ Huy Trụ**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Sốt xuất huyết Dengue nặng có tăng áp lực ổ bụng làm tăng áp lực tĩnh mạch trung ương. Mục tiêu nghiên cứu nhằm khảo sát sự thay đổi của áp lực tĩnh mạch trung ương do tăng áp lực ổ bụng ở bệnh nhi sốc Sốt xuất huyết Dengue.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, mô tả và phân tích tại khoa Hồi sức, bệnh viện Nhi Đồng 1 trên 54 bệnh nhi sốc sốt xuất huyết Dengue có tăng áp lực ổ bụng được chọc dò ổ bụng giải áp trong thời gian từ 5/2009 – 11/2011. Mỗi bệnh nhi đều được đo áp lực bàng quang, áp lực tĩnh mạch trung ương trước và sau khi chọc dò ổ bụng giải áp.

Kết quả: Trong nghiên cứu của chúng tôi, đa số là trẻ nhỏ với tuổi trung bình 5,8 tuổi; bị sốc sốt xuất huyết Dengue (độ III-IV) với tổng lượng dịch truyền nhiều, trung bình 224 ml/kg/31giờ. Trước khi chọc dò ổ bụng giải áp, các bệnh nhi đều trong tình trạng suy hô hấp nặng do tràn dịch màng bụng lượng nhiều kết hợp với tràn dịch màng phổi (20,4% được thở máy và 79,6% được thở NCPAP). Tái sốc thường xảy ra chiếm 55,6% và đông máu nội mạch lan tỏa chiếm 61,1%. Tất cả các bệnh nhi có tăng áp lực ổ bụng nặng độ III và IV, được chọc dò ổ bụng giải áp hầu hết ở ngày 5-6 của bệnh (93%). Chúng tôi nhận thấy chọc dò ổ bụng giải áp làm giảm đáng kể áp lực ổ bụng (p < 0,001). Trước khi chọc dò ổ bụng, áp lực bàng quang trung bình là 37 cmH20, sau khi chọc dò ổ bụng, áp lực bàng quang trung bình chỉ còn 20 cmH20. Đồng thời chúng tôi cũng ghi nhận sau khi chọc dò ổ bụng giải áp, áp lực tĩnh mạch trung ương giảm đáng kể từ 24,1 cmH20 xuống còn 17,7 cmH20 (p<0,001). Đa số tỉ lệ truyền áp lực bụng- ngực nằm trong khoảng 20- 80% (75,9%) với tỉ lệ truyền áp lực bụng- ngực trung bình là 40%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ giảm áp lực tĩnh mạch trung ương do chọc dò ổ bụng giải áp và tỉ lệ truyền áp lực bụng- ngực giữa 2 nhóm tăng áp lực ổ bụng độ 3 và độ 4; cũng như giữa 2 nhóm thở NCPAP và thở máy (p > 0,05).

Kết luận: Tăng áp lực ổ bụng làm tăng áp lực tĩnh mạch trung ương trên bệnh nhi sốc sốt xuất huyết Dengue. Tỉ lệ truyền áp lực bụng- ngực trung bình trong nghiên cứu này là 40%. Trong các trường hợp sốc sốt xuất huyết Dengue có tăng áp lực ổ bụng, cần có sự điều chỉnh áp lực tĩnh mạch trung ương để có chỉ định thích hợp khi hồi sức sốc.

ABSTRACT :

 


Objectives: Severe hemorrhagic fever with intra- abdominal hypertension (IAH) makes central venous pressure increased. Objective of our study is to observe the change of central venous pressure caused by intra- abdominal hypertension in children with Dengue Shock Syndrome.

 

Patients and method: Prospective study in PICU, Children’s Hospital 1, in 54 DSS children with IAH and percutanous catheter abdominal decompression in 05/2009- 11/2011. Every patient was measured intravesical pressure and central venous pressure before and after abdominal decompression.

Results: In our study, most were small children with mean age of 5.8 years; DSS of grade III- IV with large fluid infusion (mean of 224 ml/kg/31hours). Before abdominal decompression, all patients were in severe respiratory distress caused by large ascite and pleural effusion (20.4% cases with mechanical ventilation and 79.6% cases with NCPAP). 55.6% cases had recurrent shock and 61.1% cases had DIC. All of cases were IAH of grade III- IV, abdominal decompression performed almost at 5-6th day of illness (93%). We noted that abdominal decompression decreased intraabdominal pressure (p<0.001). Before abdominal decompression, mean of intravesical pressure was 37 cmH20; after abdominal decompression, mean of intravesical pressure was 20 cmH20. In the same time, we found also that after abdominal decompression, central venous pressure decreased considerably, from 24.1 cmH20 to 17.7 cmH20 (p<0.001). Most of cases had rate of abdomino- thoracic transmission in 20- 80% (75.9%), with mean of 40%. There were no statistical difference on the change of CVP caused by abdominal decompression and on the rate of abdominal- thoracic transmission between 2 groups: IAH of grade III vs. IV; the same as between 2 groups: NCPAP vs. mechanical ventilation (p>0.05).

Conclusions: Intraabdominal hypertension inscreased central venous pressure in children with Dengue Shock Syndrome. Mean of abdomino- thoracic transmission in our study was 40%. In cases of Dengue Shock Syndrome with intraabdominal hypertension, adjusting central venous pressure is necessary to have suitable indication in shock resuscitation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF