Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU THỞ MÁY KHÔNG XÂM LẤN Ở TRẺ SANH NON

Cam Ngọc Phượng*, Đỗ Hữu Thiều Chương*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá tính an toàn và hiệu quả của thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012, thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi (NIPPV, Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation) ở trẻ sanh non. Đánh giá tỉ lệ rút nội khí quản thành công, tỉ lệ tràn khí màng phổi, viêm ruột hoại tử, bệnh phổi mãn.

Kết quả: Nghiên cứu cho thấy thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi ở trẻ sanh non hiệu quả giảm tỉ lệ rút nội khí quản thất bại 4/30 (13,3%) so với thở NCPAP 26% (p = 0,02). Tỉ lệ tràn khí màng phổi, viêm ruột hoại tử, bệnh phổi mãn lần lượt là 3, 3, 10 và 16,6%. Không ghi nhận trường hợp nào thủng ruột ở lô nghiên cứu.

Kết luận: Thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi ở trẻ sanh non cho thấy hiệu quả và an toàn. Cần có nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn để xác định dự hậu lâu dài như bệnh phổi mãn của nhóm trẻ thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi.

ABSTRACT :

Objectives: To determine safety and efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation (NIPPV).

Methods: Prospective study, from September, 2011 to March, 2012, with the use of NIPPV. Rates of extubation success, pneumothorax, necrotising enterocolitis and chronic lung disease were evaluated.

Results: The study showed a reduction in the risk of extubation failure for infants with Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation 4/30 (13.3%) compared with NCPAP 26% (p = 0.02). The rates of pneumothorax, necrotising enterocolitis, chronic lung disease were 3, 3, 10, and 16.6%, respectively. There were no reports of gastrointestinal perforation in any of the cases.

Conclusions: Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation is safe and effective in preterm neonates. Future trials should enroll a larger number of infants to determine longterm outcome such as chronic lung disease in the NIPPV group.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF