Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
MÔ TẢ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SANH NON BẰNG SURFACTANT QUA KỸ THUẬT INSURE

Phạm Nguyễn Tố Như*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật insure (Intubation- Surfactant- Extubation: Đặt nội khí quản – bơm Surfactant rút nội khí quản) trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ non tháng.

Đối tượng và phưong pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca được thực hiện trên 30 trẻ sơ sinh non tháng bị bệnh màng trong, có tuổi thai 24 - 35 tuần, < 24 giờ tuổi, cân nặng lúc sanh từ 900 g – 2250 g, không phải thở máy ngay sau sanh, không có dị tật bẩm sinh, nhập khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ từ 09 - 2008 đến 08 - 2009 và được điều trị bằng cách bơm Surfactant sử dụng kỹ thuật insure.

Kết quả: Sau khi tiến hành kỹ thuật insure 48 giờ so với trước khi điều trị, tỉ lệ trẻ có nhịp thở nhanh giảm từ 83,3% xuống 4,2% (p < 0,05), trẻ cần thở CPAP với FiO2 > 60% giảm từ 73,3% xuống 8,3% (p < 0,05) và peep > 5 cmH2O giảm từ 23,3% xuống 4,2% (P< 0,05), số trẻ có toan hô hấp và toan hỗn hợp trong khí máu động mạch giảm từ 70% xuống 0% (P< 0,05). Silverman < 3 sau 48 giờ là 75% so với trước bơm Surfactant là 0%. Không còn ca nào bị bệnh màng trong độ III- IV trên X-quang phổi sau 48 giờ. Tỉ lệ thành công là 76,7%. Tỉ lệ các biến chứng tràn khí màng phổi là 3,3%; xuất huyết phổi là 3,3% và loạn sản phế quản phổi là 0%. Có 7/30 (23,3%) ca phải chuyển sang thở máy sau khi bơm Surfactant và 5/30 (16,7%) trẻ tử vong.

Kết luận: Kỹ thuật insure có thể áp dụng trong điều trị hội chứng suy hô hấp chưa có chỉ định thở máy ở trẻ non tháng, đặc biệt là trẻ > 32 tuần và có cân nặng lúc sanh > 1500 g.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the efficacy of insure (Intubation- Surfactant- Extubation) method in treatment for respiratory distress syndrome (RDS) in preterm infants.

Material and methods: Prespective study, description of serial cases was performed on 30 preterm infants diagnosed of respiratory distress syndrome, gestational age from 24 to 35 weeks, postnatal age < 24 hours, bithweight from 900 to 2250 gram, no indication for mechanical ventilation and no congenital malformation. They were admitted to the Neonatology department in Tu Du Hospital from 09/2008 to 08/2009 and were treated with surfactant replacement by using insure method.

Results: After treatment with surfactant by using INSURE method 48 hours, the incidence of tachypnoea decreased from 83.3% to 4.2% (p< 0.05), taking CPAP with FiO2 > 60% decreased from 73.3% to 8.3% (p< 0.05) and with peep > 5 cmH2O decreased from 23.3% to 4.2% (p< 0.05), the respiratory acidosis and the mixed respiratory- metabolic acidosis rates decreased from 70% to 0% (p< 0.05). The Silverman score < 3 after 48 hours increased from 0% to 75% compared with before treatment. No case had severe RDS on thoracic X-ray (level III- IV) at 48 hours of age. The success rate is 76.7%. The percentages of complications such as pneumothorax was 3.3%, pulmonary hemorrhage was 3.3% and bronchopulmonary dysplasia (BPD) was 0%. There were 7/30 (23.3%) babies needed mechanical ventilation support after surfactant therapy and mortality was 16.7% (5/30).

Conclusions: Insure method can be applied for RDS treatment in preterm infants who have not any indication for mechanical ventilation yet, especially in newborn babies > 34 weeks of gestational age and bithweight > 1500 gram.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF