Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
THẨM PHÂN PHÚC MẠC NGOẠI TRÚ LIÊN TỤC Ở TRẺ SUY THẬN MẠN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Hoàng Thị Diễm Thúy *, Nguyễn Huỳnh Trọng Thi*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và biến chứng của thẩm phân phúc mạc ngoại trú liên tục trên trẻ em bị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: 12 trường hợp từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 6 năm 2012, trong đó 6 nam, 6 nữ. Tuổi trung bình: 10,2 ± 2,8 (7-15). Nghiên cứu nhận thấy có sự cải thiện về cân nặng, huyết áp và chỉ số Hb ở tất cả các bệnh nhi trong 3 tháng đầu. Sau 3 tháng, huyết áp cải thiện đáng kể từ 156,4 ± 16 mmHg xuống 123 ± 12 mmHg đối với tâm thu, 102 ± 13 xuống 77,5 ± 12 mmHg đối với tâm trương. Sau 3 tháng chỉ số Hb từ 10,5 ± 1,6 g/dl đạt 12,8 ± 2,8 g/dl cho phép giảm đáng kể liều Erythropoitine. Có 2 đợt viêm phúc mạc được ghi nhận.

Kết luận: Thẩm phân phúc mạc là phương pháp thay thế thận có nhiều ưu việt, đặc biệt ở trẻ em. Tuy nhiên, cần chỉ định chọn lọc tùy điều kiện của từng cá nhân để tránh biến chứng. Cần có nghiên cứu với thời gian dài hơn và mẫu lớn hơn.

ABSTRACT :

Objectives: Evaluate the efficacy of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and its complications in end stage renal failure (ESRF) at Children’s Hospital 2.

Methods: Prospective descriptive study.

Results: From August 2010 to June 2012, there were 12 children (6 boys, and 6 girls) underwent CAPD. The mean age was 10.2±2.8 (7-15). We considered an amelioration on weight, blood pressure and hemoglobin in all children. After an average of 3 months, the mean systolic pressure diminished from 156± 16 mmHg to 123± 12 mmHg, and from 102± 13 to 77.5± 12 mmHg for diastolic pressure. The mean Hb rose from 10.5± 1.6 mg/dl to 12.3 ± 2.8 g/dl that allowed us to reduce the Erythropoitine dosage. There were two episodes of peritonitis in the course of follow-up.

Conclusion: CAPD is one of a good option in renal replacement therapy, especially in chidren. However, its indication should be individually considered in order to reduce complications. We need larger and longer study in the future.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF