Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Thị Kim Anh*, Trần Thị Hoa Phượng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh nhập bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Lô nghiên cứu có 23 ca gồm 18 ca khởi bệnh ≤ 7 ngày tuổi và 5 ca khởi bệnh > 7 ngày tuổi. Có 16/23 bà mẹ có sốt và 10/23 bà mẹ được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue lúc sanh. Về triệu chứng lâm sàng: 22/23 trẻ có sốt với thời gian sốt kéo dài trung bình 3,4 ngày, 18/23 ca có chấm xuất huyết, 1/23 ca có mảng xuất huyết, 1/23 ca có xuất huyết não, 21/23 ca có gan to và không có ca nào vào sốc. Về cận lâm sàng: 3/23 ca có bạch cầu máu < 5000/mm3; 23/23 ca tiểu cầu < 100,000/mm3; 16/23 ca Hct tăng ≥ 20%; 5/13 ca có rối loạn đông máu; 16/17 ca có tăng men gan AST. Huyết thanh chẩn đoán của trẻ: 18/23 ca có IgM(+) IgG(-) và 5/23 ca có IgM(+) IgG(+). Huyết thanh chẩn đoán của mẹ: 12/17 ca có IgM(+) gồm 8 ca IgM(+) IgG(+) và 4 ca IgM(+) IgG(-). Về điều trị: 2 ca có truyền dịch, 12 ca truyền tiểu cầu, 4 ca truyền huyết tương và 1 ca truyền hồng cầu lắng. Không có ca tử vong.

Kết luận: Chẩn đoán sớm sốt xuất huyết Dengue ở sơ sinh vẫn còn là vấn đề khó, dễ nhầm lẫn với nhiễm khuẩn huyết sơ sinh. Nên nghi ngờ sốt xuất huyết Dengue nếu trẻ sốt kéo dài 3-4 ngày, tổng trạng tốt, có giảm tiểu cầu, xét nghiệm tầm soát nhiễm khuẩn bình thường và có mẹ được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue lúc sanh.

ABSTRACT :

Objectives: To describe characteristics of the epidermiology, clinicasl, paraclinicasl and treatment of neonatal Dengue hemorrhagic fever at Children’s Hospital 2.

Methods: Casse series.

ResultsTwenty three patients were studied in which there were 18 casses onset ≤ 7 days of life and 5 casses onset > 7 days of life. There were 16 mothers have fever and 10 mothers were diagnosed dengue hemorrhagic fever at or near time of delivery. The clinicasl symptoms: 22/23 casses with fever and the mean time of fever lasted 3.4 days, petechie in 18/23 casses; ecchymose in 1/23 casses; intracranial hemorrhage in 1/23 casses; enlarged liver were found in 21/23 casses and no casse was in shock. The blood tests: white blood cell < 5000/mm3 in 3/23 casses; platelet count < 100.000/mm3 in 23/23 casses, 16/23 casses rised in the Hct ≥ 20%; coagulation abnormalities in 5/13 casses, 16/17 casses increased AST. Serology for Dengue of babies: 18/23 casses with IgM(+) IgG(-) and 5/23 casses with IgM(+) IgG(+). Serology for Dengue of mothers: IgM were positive in 12/17 casses consist of 8 casses with IgM(+) IgG(+) and 4 casses with IgM(+) IgG(-). The treatment: Fluid transfusion in 2 casses, platelet transfusion in 12 casses, frozen fresh plasma transfusion in 4 casses and blood transfusion in 1 casse. No death.

 

Conclusions: It is difficult to diagnose neonatal dengue hemorrhagic fever early and distinguish with neonatal sepsis. We should suspect of neonatal dengue hemorrhagic fever if the neonate have fever lasting for 3-4 days, thrombocytopenia but good general condition, other tests for bacterial infection were normal and maternal history with Dengue hemorrhagic fever were diagnosed at or near time of delivery.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF