Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ BƯỚC ĐẦU HIỆU QUẢ PROSTAGLANDIN SỬ DỤNG CHO SƠ SINH BỆNH TIM BẨM SINH PHỤ THUỘC ỐNG ĐỘNG MẠCH

Nguyễn Minh Trí Việt*, Trương Bá Lưu*, Lê Nguyễn Nhật Trung*, Vương Kim Dung*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nhận xét sơ bộ hiệu quả của Prostaglandin trong cấp cứu tim mạch sơ sinh.

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả thực hiện từ tháng 4/2011 đến tháng 6/2012.

Kết quả: Có 30 bệnh nhi được đưa vào nghiên cứu. Tuổi trung bình 8 ngày, thời điểm bắt đầu sử dụng trung bình khi trẻ khoảng 4,5 ngày tuổi (4 giờ đến 384 giờ). Cải thiện SPO2 trung bình sau 1 giờ truyền Prostaglandin 16,5% (từ 40% đến 95%), riêng đối với nhóm tim bẩm sinh có tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch tăng trung bình 18,5% ( từ 40% tăng đến 92%). Thời gian dùng trung bình 210,7 giờ. Tác dụng phụ: Sốt có 9 ca chiếm tỷ lệ 30%, phù có 1 ca chiếm tỷ lệ 3,34% và không có ca nào ngưng thở cần đặt nội khí quản hay viêm ruột cần nuôi ăn tĩnh mạch.

Kết luận: Qua theo dõi 30 ca sử dụng Prostaglandin chúng tôi có một số nhận xét như sau: Prostaglandin (bao gồm cả E1 và E2) có hiệu quả rõ rệt trong việc mở lại và hoặc duy trì ống động mạch đối với trẻ sơ sinh có bệnh tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch thể hiện rõ rệt qua sự cải thiện SpO2 >10%; tác dụng phụ ít gặp và không nghiêm trọng, chủ yếu là sốt và phù.

ABSTRACT :

Objectives: To preliminary estimate prostaglandin effect on cardiac neonatal emergency.

Methods: A descriptive study was conducted from April 2011 to June 2012 in 30 neonatal patients indicating prostaglandin infusion (ductal dependent pulmonary or systemic blood flow, transposition of the great arteries).

Results: Mean time of beginning infusion was 4.5 days (from 4 hours to 384 hours). After one hours prostaglandin infusion, saturated oxygen improvement was showed SPO2 with increasing 16.5% (from 40% to 95%). Ductal dependent pulmonary circulation patient group have had increasing higher with 18,5% (from 40% to 92%). Mean duration time was about 210.7 hours. Adverse reactions include fever with 30% (9/30 cases), edema with 3.5% (1/30 cases) and all cases without apnea, intubation, enterocolitis, seizure.

Conclusions: Prostaglandin (E1 and E2) has clearly effect on reopening or maintaining ductal arteries for neonatal congenital emergency. It has found high above 10% SPO2 improvement after prostaglandin infusion. Adverse reactions is not common and important.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF