Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TỈ SỐ SpO2/ FiO2 VÀ PaO2/FiO2 Ở BỆNH NHI SUY HÔ HẤP CẤP

Lê Vũ Phượng Thy**, Bạch Văn Cam*, Nguyễn Minh Tiến**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tỉ lệ độ bão hòa oxy đo qua nhịp mạch/ FiO2 có thể là phương pháp thay thế tỉ lệ phân áp oxy trong máu động mạch/ FiO2 đáng tin cậy để xác định trẻ bị tổn thương phổi.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu quan sát tiến cứu.

Kết quả: 674 cặp dữ liệu S/ F và P/ F có được từ 102 bệnh nhi được đưa vào phân tích để sát định ngưỡng giá trị S/ F tương ứng với tiêu chuẩn P/ F về tổn thương phổi cấp tính (≤ 300) và hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (≤ 200). S/ F được dự đoán qua phương trình hồi qui S/ F = 37,832 + 0,863 x P/ F. Tỉ lệ S/ F 296,7 và 210,4 tương ứng với tỉ lệ P/ F 300 và 200. Điểm cắt S/ F 296,7 chẩn đoán tổn thương phổi cấp có độ nhạy cảm 99,2% và độ đặc hiệu 81,8%. Điểm cắt S/ F 210,4 chẩn đoán hội chứng nguy kịch hô hấp cấp có độ nhạy 95,6% và độ đặc hiệu 93,2%.

Kết luận: Tỉ lệ S/ F là thông số không xâm lấn, đáng tin cậy thay thế tỉ lệ P/ F để xác định trẻ có tổn thương phổi cấp hay hội chứng nguy kịch hô hấp cấp

ABSTRACT :

Objective: The pulse oximetric saturation (SpO2)/ FiO2 (SF) ratio may be a reliable noninvasive alternative to the PF ratio for identifying children with lung injury.

Methods: Prospective observational study.

Results: 674 data pairs of S/F and P/F from 102 children patients were included in the analysis to identify threshold values for SF ratios that correspond to PF criteria for ALI (≤ 300) and ARDS (≤ 200). SF ratio could be predicted by the regression equation S/ F = 37.832 + 0.863 x P/ F.

SF ratios of 296.7 and 210.4 corresponded to PF ratios of 300 and 200, respectively. The ALI SF cutoff of 296.7 had 99.2% sensitivity and 81.8% specificity, and the ARDS SF cutoff of 210.4 had 95.6% sensitivity and 93.2% specificity.

Conclusions: SF ratio is a reliable noninvasive marker for PF ratio to identify children with ALI or ARDS.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF