Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KHẢO SÁT QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG

Lê Thanh Chiến*, Huỳnh Thị Thanh Trang*, Đỗ Công Tâm*, Nguyễn Thái Bình*, Trần Vĩnh Khanh*, Nguyễn Thị Mỹ Duyên*, Phạm Thị Huỳnh Giao*, Lê Thị Hồng Lam*, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*, Nguyễn Ngọc Cẩm Tú*.

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đề tài nhằm mang lại các thông tin khách quan đánh giá về quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, từ đó làm cơ sở cải tiến quy trình để việc khám chữa bệnh của bệnh nhân được nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Mục tiêu: Khảo sát các giai đoạn của quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh, khảo sát thời gian trung bình của quy trình khám chữa bệnh: tổng thời gian, thời gian lấy số, phân bố phòng khám, khám bệnh, cận lâm sàng, cấp toa, đóng phí, lãnh thuốc, khảo sát các yếu tố liên quan đến thời gian trung bình của quy trình.

Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên đến khám tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, giờ hành chính, từ tháng 1/2011 đến tháng 8/2011. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang.

Kết quả: Tổng số giai đoạn của quy trình là 4 -12, đa số 7 giai đoạn (42,29%). 100% bệnh nhân đều qua giai đoạn 1,2,4,5; 93,6% qua giai đoạn 13, 92,29% qua giai đoạn 14. Tổng thời gian thực tế của quy trình (từ bắt đầu đến kết thúc) là 246,87 ± 104,55 phút (4,11 ± 1,7 giờ). Thời gian giai đoạn 1: 73,41 ± 48,43 phút, giai đoạn 2: 11,84 ± 10,15 phút, giai đoạn 3: 9,83, ± 7,93 phút, giai đoạn 4: 7,43 ± 5,02 phút, giai đoạn 5: 13,05 ± 9,28 phút, giai đoạn 6: 10,44 ± 5,99 phút, giai đoạn 7: 96,46 ± 75,98 phút, giai đoạn 8: 33,6 ± 23,82 phút, giai đoạn 9: 12,63 ± 8,95 phút, giai đoạn 10: 12,87 ± 10,03 phút, giai đoạn 11: 9,03 ± 5,98 phút, giai đoạn 12: 10,8 ± 8,24 phút, giai đoạn 13: 8,82 ± 6,73 phút, giai đoạn 14: 36,4 ± 21,6 phút. Tổng thời gian trung bình các giai đoạn: 191,62 ± 83,42 phút (3,18 giờ ± 1,39 giờ). Thời gian quy trình khám chữa bệnh của nhóm dịch vụ: 180 ± 97 phút, nhóm bệnh nhân bảo hiểm y tế + dịch vụ: 247 ± 102 phút, nhóm bệnh nhân bảo hiểm y tế: 252 ± 104 phút.

Nhóm bệnh nhân có thời gian quy trình khám chữa bệnh dài nhất bao gồm: nhóm tuổi > 60, nhóm bệnh nhân khám tại các phòng bệnh nội khoa, nhóm bệnh mãn tính, nhóm có làm cận lâm sàng, nhóm bệnh nhân BHYT. Nhóm bệnh nhân khám dịch vụ có thời gian quy trình khám chữa bệnh ngắn nhất bao gồm: nhóm tuổi < 30, nhóm bệnh nhân khám tại các phòng khám liên chuyên khoa, nhóm bệnh cấp tính, nhóm bệnh nhân khám dịch vụ.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy thời gian các giai đoạn của quy trình khám chữa bệnh còn dài, cần có biện pháp để cải tiến quy trình để việc khám chữa bệnh của bệnh nhân được nhanh chóng và hiệu quả hơn.

ABSTRACT :

Background: To provide objective information about the process of clinical examination and treatment at outpatient clinic - Trung Vuong Emergency Hospital, which will serve as a background to improve medical care which is rapidly and more efficient.

Objectives: To assess all stages of clinical examination and treatment procedure, average time: total time, ticket-taking time, clinic distribution, clinical examination, laboratory tests, prescription, payment, medication refill, factors associated with average time of the process: both objective and subjective.

Methods: A cross-sectional study, on patients ≥ 16 year-old at Outpatient Clinic   Trung  Vuong  Emergency Hospital, during working hours, from 1/2011 to 8/2011.

 Results: There were 4 -12 stages during the process, most in 7 (42,29%). 100% patients through stage 1,2,4,5; 93.6% through stage 13, 92.9% through stage 14. Actual total time of the procedure (from start to end): 246,87 ± 10.55 minutes (4.11 ± 1.7 hours). Stage 1 73.41 ± 48.43 minutes, stage 2: 1.84 ± 10.15 minutes, stage 3: 9.83 ± 7.93 minutes, stage 4: 7.43 ± 5.02 minutes, stage 5: 13.05 ± 9.28 minutes, stage 6: 10.44 ± 5.99 minutes, stage 7: 96.46 ± 75.98 minutes, stage 8: 33.6 ± 23.82 minutes, stage 9: 12.63 ± 8.95 minutes, stage 10: 12.87 ± 10.03 minutes, stage 11: 9.03 ± 5.98 minutes, stage 12: 10.8 ± 8.24 minutes, stage 13: 8.82 ± 6.73 minutes, stage 14: 36.4 ± 21.6 minutes. Mean time over all stages: 191.62 ± 83.42 minutes (3.18 ± 1.39 hours). Mean time in service group: 180 ± 97 minutes, insurance + service group247 ± 102 minutes, insurance group: 252 ± 104 minutes.Group had longest time include: age> 60, at internal medicine clinics, chronic disease group, insurance group. The service group have shortest time include: age <30, at interdiscipline clinics (ENT, eyes, dentistry), acute disorders, service group. Insurance group had stage 1, 2, waiting time, medication refill time longer than service group and insurance + service group. No difference was seen in spent time for laboratory tests between 3 groups: service group, insurance + service group and insurance group. Service group experienced longer time for imaging diagnostic than insurance group.

Conclusions: The study showed that all stages of the clinical examination and treatment process still consumed long time, therefore, it is necessary to improve process, so that patients could receive a fasting and more efficient service, resulting in patient satisfaction.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF