Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI TỤT HUYẾT ÁP TRONG LÚC LỌC MÁU TẠI KHOA THÂN-THẬN NHÂN TẠO

Cao Tấn Phước, Dương Thị Thanh Tâm*, Phan Thanh Hằng*, Nguyễn Thanh Huy*, Phạm Thị Như Ngọc*

TÓM TẮT :

Mở đầu: lọc máu là biện pháp hữu hiệu để điều trị bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, nhiều tai biến có thể xảy ra trong quá trình lọc máu, tụt huyết áp là tai biến phổ biến nhất.

Mục tiêu nghiên cứu: xác định thời điểm tụt huyết áp, tìm hiểu mối tương quan giữa tụt huyết áp trong lúc lọc máu với các yếu tố: tuổi, giới, tiền sử tăng huyết áp, tiền sử đái tháo đường, thuốc hạ áp sử dụng trước lọc, mạch, huyết áp trước lọc, tăng cân, EF, đạm toàn phần, albumine trong máu, Hct, Hemoglobine, số lượng hồng cầu, tốc độ siêu lọc.

Phương pháp: nghiên cứu bệnh – chứng.

Kết quả: Thời điểm tụt huyết áp: 142,57 ± 47,39 phú. Các yếu liên quan đến tụt huyết áp trong quá trình lọc máu chu kỳ: Giới: Exp(B): 1,587; 95% confidence interval Exp(B): 1,134 - 3,467; P = 0,007, tốc độ siêu lọc: Exp(B): 1,478; 95% confidence interval Exp(B): 1,081 - 2,870; P = 0,039, Albumine/máu: Exp(B): 1,432; 95% confidence interval Exp(B): 1,149 - 2,865; P = 0,006.

Kết luận: Tụt huyết áp sẽ tập trung vào khoảng 142,57 ± 47,39 phút, đây là khoảng thời gian cần theo dõi sát bệnh nhân. Để giảm tỷ lệ tụt huyết áp trong quá trình lọc máu chu kỳ cần khống chế tốc độ siêu lọc ≤ 750 mml/giờ; đảm bảo lượng albumin/máu ≥ 3,5 gram/lít, đồng thời chú ý các đối tượng bệnh nhân là nữ giới.

ABSTRACT :

IntroductionThe hemodialysis is an effective method of treatment for the patients who are end-stage chronic renal failuremany complications can occur during hemodialysis, the hypotension is the most common complication.

 Objectives: To determine the time of the hypotension of cycle hemodialysis patients during the hemodialysis, find out about the correlation of the hypotension during the hemodialysis with the factorsage, sex, history ofhypertension, history of diabetes, antihypertensive drugs used before hemodialysispulse, blood pressure before thehemodialysis, interdialytic weight gain, ejection fractiontotal proteinserum albumin levels, hematocrit level,hemoglobin levelRBCultrafiltration rate.

Method: Case-control study

ResultsThe time of the hypotension during hemodialysis142.57 ± 47.39 minutesCorrelation between hypotension during hemodialysis and risk factors (Based on multivariate logistic regression analysis): Gender: Exp(B): 1.587; 95% confidence interval Exp(B): 1.134 - 3.467P = 0.007, Ultrafiltration rate: Exp(B): 1.478;95% confidence interval Exp(B): 1.081 - 2.870P = 0.039, Serum Albumin levels: Exp(B): 1.432; 95%confidence interval Exp(B): 1.149-2.865P = 0.006

ConclusionThe time of the hypotension of patients in cycle hemodialysis142.57 ± 47.39 minutes, To reduce the hypotension happening during hemodialysis, we have to control the ultrafiltration rate  750 milliliter / hour, serum albumin levels  3.5 g/liter and pay attention to the women patients.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF