Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KẾT QUẢ ĐẶT MẠCH MÁU NHÂN TẠO BẰNG PTFE ĐỂ CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

Trương Hoàng Minh

TÓM TẮT :

Mở đầu: Suy thận mãn có tỷ lệ ngày càng tăng trong cộng đồng. Việc điều trị bằng chạy thận nhân tạo vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất hiện nay tại Việt Nam. Một số bệnh nhân thất bại với phẫu thuật tạo lỗ dò động tĩnh mạch kinh điển vì thế đặt mạch máu nhân tạo bằng PTFE là một lựa chọn.

 Mục tiêu: Đánh giá kết quả của phương pháp đặt mạch máu nhân tạo (Graft) bằng PTFE để chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Nhân Dân 115” thông qua các yếu tố: Tỷ lệ thành công, tỷ lệ các tai biến và biến chứng của phương pháp đặt Graft.

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:Tất cả các bệnh nhân không thực hiện được lỗ dò động tĩnh mạch kinh điển tại BVND 115. Phương pháp tiền cứu mô tả các trường hợp lâm sàng.

Kết quả: Có 33 bệnh nhân được thực hiện đặt Graft (10 nam và 23 nữ), tuổi trung bình 66,2 tuổi (27t-87t), bệnh kết hợp: THA, TĐ, Lupus. Nguyên nhân thất bại với mổ tạo lỗ dò kinh điển chủ yếu do xơ hẹp tĩnh mạch và thrombus. Thời gian CTNT trung bình: 2,21 năm (0,5-7 năm). Số lần mổ tạo lỗ dò kinh điển: 2,88 lần (1-5 lần). Có 2/33 bệnh nhân làm CAPD thất bại, 9 bệnh nhân mổ đặt Graff dạng quai thất bại ở nơi khác chuyển đến. 100% các bệnh nhân chúng tôi đặt Graff kiểu thẳng ở cánh tay (giữa động mạch cánh tay và tĩnh mạch nền), với chất liệu Graff bằng PTFE, vô cảm là tê đám rối và tê tại chỗ. Thời gian mổ trung bình 94,85 phút (75-125p). Lưu lượng và việc sử dụng Graff tốt. Thời hạn sử dụngGraff: 1bệnh nhân chỉ dùng 9 tháng, 2 bệnh nhân dùng 2 năm, các bệnh nhân khác sử dụng cho tới nay đều tốt.

Kết luận: Đặt mạch máu nhân tạo bằng PTFE được chỉ định trong trường hợp thất bại với phương pháp tạo lỗ dò động tĩnh mạch kinh điển ở bệnh nhân suy thận mãn có chỉ định CTNT. Đây là phương pháp dễ chọc kim để CTNT, sớm sử dụng, đủ lưu lượng máu để CTNT.

ABSTRACT :

Background: Patients with end stage renal disease is increasing in community. Treatment with hemodialysis is common now in Vietnam. Arteriovenous fistula (AVF) is classic method, however some patients is not adequate because of diabetic, sclerosed veins. In this study we evaluate arteriovenous graft with PTFE for hemodialysis .

Objectives: To evaluate the result of arteriovenous graft with PTFE prosthesis for hemodialysis at the people’s hospital 115 with factors: proportions of success, proportions of accidents and complications

Methods: all patients not realize AVF at 115 people hospital with prospective study.

Results: 33 patients, consist 10 males and 23 females in this study. The mean age: 66.2 years (27-87y). The associate diseases are diabetic, hypertension, lupus. Reason of fail with classic AVF is sclerosed veins and thrombus. The mean time of hemodialisis: 2.21 years (0.5-7). Number of time operation with AVF: 2.88 times (1-5 times), 2 patients with CAPD fail, 9 patients with arteriovenous graft fail. 100% cases followed by an upper arm straight graft (Brachial artery – basilic vein) with synthetic material polytetrafluoroethylene (PTFE), majority of patients under local anesthesia. The mean time operation: 94.85 minutes (75-125m). 100% patients has good flow and good quality. 1 patient with 9 months to use, 2 patients with 2 years to use, other patients used good now.

Conclusions: Arteriovenous graft with PTFE is good choice for patients who is not realize classic AVF. This is a method easy to use.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF