Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KHẢO SÁT PEPTIDE BÀI NATRI (BNP) Ở BỆNH NHÂN SUY TIM TẠI KHOA TIM MẠCH BV CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG NĂM 2011

Đôn Thị Thanh Thủy*, Phạm Thị Huỳnh Giao*, Đinh Hiếu Nhân*, Hà Thanh Yến Trang*, Nguyễn Thúc Bội Anh*, Trần Triệu Thanh Trúc*, Bùi Thị Thanh Hiền*

TÓM TẮT :

BNP là một peptide có nguồn gốc từ tâm thất được phóng thích vào máu khi có tình trạng quá tải thể tích hoặc tăng áp lực của tâm thất,vì thế BNP là yếu tố chỉ điểm nhạy và đặc hiệu cho rối loạn chức năng tâm thất. Đặc biệt trong suy tim, BNP góp phần trong chẩn đoán, theo dõi điều trị, tiên lượng bệnh và cả tầm soát giúp phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ cao. Trong chẩn đoán cấp cứu ban đầu sự phân biệt giữa khó thở do bệnh phổi và khó thở do suy tim là cần thiết.

Mục tiêu: Khảo sát sự thay đổi nồng độ BNP trong máu ở bệnh nhân suy tim, mối tương quan giữa nồng độ BNP lúc nhập viện với độ nặng của suy tim theo phân độ NYHA, với rối loạn chức năng thất trái trên siêu âm tim.

Phương pháp: Thiết kế cắt ngang, mô tả, phân tích.

Kết quả: Từ tháng 2/2011- 12/2011, nghiên cứu 104 bệnh nhân suy tim. Tuổi trung bình của bệnh nhân suy tim là 72,06±13,53, tuổi lớn nhất là 100 tuổi, nhỏ nhất là 33 tuổi, 17,3% dưới 60 tuổi và 82,7% có tuổi trên 60. Giới: nam (46,2%), nữ (53,8%) với tỉ lệ nam: nữ là 1: 1,17. Bệnh nền thường gặp là tăng huyết áp chiếm tỉ lệ 58,7% (N = 61), bệnh mạch vành chiếm tỉ lệ là 40,4% (N = 42) bệnh van tim có tỉ lệ thấp hơn chiếm tỉ lệ 15,4% (N = 16). Nồng độ BNP máu trung bình ở bệnh nhân suy tim trong nghiên cứu của chúng tôi là 2474,91 ± 1897,1 pg/ml.

Kết luận: Đa số các bệnh nhân nhập viện có chẩn đoán suy tim đều có BNP trong máu tăng, mức BNP tương quan tỉ lệ thuận với phân độ NYHA, tỉ lệ nghịch với suy chức năng thất trái trên siêu âm tim (EF). Nồng độ BNP trong máu lúc nhập viện liên quan đến tiên lượng bệnh.

ABSTRACT :

BNP is a peptide derived from the ventricle which is released into the blood when there is volume overload orpressure of the ventricles, so the BNP is the only factor for the sensitivity and specificity of ventricular dysfunction.Especially in heart failureBNP contributes to the diagnosis, monitoring of treatmentprognosis and screening forearlier detection of high risk cases. In the initial emergency diagnosis, differentiation between dyspnea due to lung disease and dyspnea due to heart failure is necessary, because there will be different treatment directions, quick diagnosis and accurate treatment will affect the survivability of patients. Therefore examining BNP in heart failure patients will help doctors to make accurate early diagnosis, hence providing appropriate treatments and prognosisfor patients.

Objectives: Investigate the change of BNP levels in blood in heart failure patientsthe correlation between BNPlevels at admission to the severity of heart failure according to the NYHA classificationwith left ventriculardysfunction on echocardiography.

Methods: cross-sectional design, describe, analyze.

Results: From May 2/2011- 12/2011, studying 104 patients with heart failure. Average age was 72.06 ± 13.53, the highest is 100, the lowest is 33, 17.3% under 60 and 82.7% over 60 years old. Sex: male (46.2%) and female(53.8%with the ratio of 1:1.17 between male and female. The most common disease is hypertension with a proportion of 58.7% (N = 61), coronary artery diseases at 40.4% (N = 42), heart valve diseases have a lower rate of 15.4% (N = 16). The average BNP concentration in blood of heart failure patients in our study was 2474.91 ± 1897.1 pg / ml.

Conclusion: Majority of patients diagnosed with heart failure at admission has increased BNP in bloodBNP levelscorrelate proportionally to the NYHA classificationis inversely proportional to left ventricular dysfunction onechocardiography (EF). BNP concentration in blood at admission is related to prognosis.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF