Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ VỚI MỘT SỐ BIẾN CHỨNG CỦA TĂNG HUYÊT ÁP NGUYÊN PHÁT

Nguyễn Đức Công*, Hồ Thượng Dũng*, Lý Huy Khanh**, Đỗ Công Tâm**, Nguyễn Thị Mỹ Duyên**, Nguyễn Thị Thu Vân**, Trần Triệu Thanh Trúc**, Đỗ Chiêu Phát**, Nguyễn Thế Hồ**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Thừa cân béo phì phản ảnh những tác nhân có liên quan với nguy cơ bị tăng huyết áp và liên quan độc lập với tổn thương cơ quan đích của tăng huyết áp.

Mục tiêu: Tìm mối liên quan giữa chỉ số khối cơ thể với một số biến chứng tăng huyết áp.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang.

Kết quả: Khảo sát 585 người tăng huyết áp, có 61,2% thừa cân béo phì; Tần suất phì đại thất trái chiếm 24,47%, rối loạn thư giãn thất trái chiếm 55,11%, có 15,60% có biến đổi trên điện tâm đồ của thiếu máu cơ tim, 29,28% cơn đau thắt ngực, xơ vữa động mạch cảnh là 62,26%, hẹp động mạch cảnh là 1,39%, tiểu đạm chiếm 33,16%, suy thận là 29,79%, biến đổi đáy mắt 64,4% trong đó giai đoạn 3 là 5,1%. Có sự khác nhau giữa 2 nhóm BMI ≥ 23 và BMI < 23 về khối lượng cơ thất trái (200,6 ± 53,0 và 180,5 ± 49,2 với p = 0,001), độ lọc cầu thận (69,4 ± 2,0 và 56,3 ± 1,49 với p = 0,001). Có sự khác nhau có ý nghĩa về chỉ số huyết áp tâm thu ở các nhóm BMI, p = 0,024. Có sự liên quan giữa thừa cân béo phì (BMI ≥ 23) với biến chứng tim p=0,028, tỉ số Odds: 1,48, khoảng tin cậy 95%: 1,04 – 2,12, biến chứng thận mức ý nghĩa p=<0,001, OR = 2,82 (Khoảng tin cậy 95% OR: 1,94-4,09), biến đổi đáy mắt từ giai đoạn 2, p = 0,016, OR = 1,57 (Khoảng tin cậy 95% OR: 1,08 - 2,27).

Kết lụân: Chỉ số khối cơ thể có liên quan với mức huyết áp tâm thu, thừa cân béo phì (BMI ≥ 23) liên quan với tổn thương các cơ quan đích của tăng huyết áp: Thận, Tim, Mắt.

ABSTRACT :

Background: Overweight and obesity is corrected with hypertension and is an independently risk factor of target organ damage of hypertension.

Objectives: Find the relationship between body mass index with some complications of hypertension.

Methods: cross-sectional study.

Results: Survey 585 people with hypertension, 61.2% were overweight and obesity. - Frequency of left ventricular hypertrophy was 24.47%, left ventricular relaxation disorder was 55.11%, 15.60% had electrocardiographic changes of myocardial ischemia, angina was 29.28%, carotid atherosclerosis was 62.26%, carotid stenosis was 1.39%, 33.16% had proteinuria, renal failure was 29.79%, the changes in hypertensive retinopathy were 64.4% and grade 3 was 5.1%. - There is a difference between the 2 groups of BMI ≥ 23 and BMI <23 on left ventricular mass (200.6 ± 53.0 and 180.5 ± 49.2, p = 0.001), glomerular filtration rate (69.4 ± 2.0 and 56.3 ± 1.49 with p = 0.001). - There is adifference in mean of systolic blood pressure between the groups of BMI, p=0,024. - There is a correlation between overweight and obesity with complication of heart p = 0.028, OR = 1.48 (95% CI OR = 1.04 to 2.12), complication of Kidney p < 0.001, OR = 2.82 (95% CI OR = 1941 to 4.09), the changes in hypertensive retinopathy grade 2 p = 0.016, OR = 1:57 (95% CI OR:1,08-2, 27).

Conclusion: Body mass index was correlated with systolic blood pressure, overweight and obesity (BMI ≥ 23) were correlated with target organ damage of hypertension: kidneys, heart, eyes.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF