Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KHẢO SÁT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY BẰNG NỘI KHOA VÀ SIÊU ÂM TRỊ LIỆU

Huỳnh Đặng Bảo Cương*, Hồ Thị Đoan Trinh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm bệnh và mức độ giảm các triệu chứng đau, tê ở bàn ngón tay trong hội chứng ống cổ tay khi điều trị kết hợp bằng nội khoa và siêu âm trị liệu.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Khảo sát trên 68 bệnh nhân đến khám tại khoa Điều trị Đau – Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, chẩn đoán xác định hội chứng ống cổ tay, điều trị theo phác đồ kết hợp bằng nội khoa và siêu âm trị liệu 2 cổ tay.

Kết quả: Nữ mắc bệnh nhiều hơn nam, đa số là ở độ tuổi từ bằng 40-60 (94,1%). Nhóm nghề thường gặp là thủ công (35,3%), kế đến là nội trợ (30,9%). Nghiệm pháp Tinnel, Phalen dương tính cao, tất cả đều không có teo cơ và yếu cơ. Thang điểm DN4 đạt 3 điểm chiếm tỷ lệ cao hơn (73,5%). EMG ở mức độ trung bình nhiều hơn (55,4%), nặng (23,5%), nhẹ (20,6%). Triệu chứng đau ở bàn tay, ngón tay xảy ra không nhiều, nếu có ở mức độ vừa phải là chủ yếu. Sau thời gian điểu trị ba tháng mức độ này có giảm đi. Bệnh nhân đến khám với mức độ tê thường khoảng 7 điểm, tương ứng tê 70%, thường xảy ra khi làm việc (61,8%), khi ngủ (66,2%). Mức độ tê này giảm sau từng tháng điều trị.

Kết luận: Nghiên cứu cho ta thấy kết hợp điều trị hội chứng ống cổ tay bằng nội khoa và siêu âm trị liệu 2 cổ tay làm giảm mức độ đau, tê cho bệnh nhân, hạn chế can thiệp ngoại khoa, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

ABSTRACT :

Study objectives: Survey of disease characteristics and the decrease of pain and numbness symptoms at hand, when combining internal medicine and therapeutic ultrasound in treatment of carpal tunnel syndrome.

Method: Cross-sectional descriptive study. Survey taken in 68 patients checked at the Department of Pain Treatment - Trung Vuong Emergency Hospital, diagnosis determining carpal tunnel syndrome, and treatment regimen of two wrists combining internal medicine and therapeutic ultrasound.

Results: Women catch the disease more than men, mostly aged between 40-60 (94.1%). Group of often exposed profession is handicraft (35.3%), followed by housewives (30.9%). Tinnel and Phalen tests are high positive, all without muscle atrophy and muscle weakness. DN4 scale reaching 3 points accounts for higher percentage (73.5%). EMG at moderate level is major (55.4%), at severe level (23.5%), at mild level (20.6%). Pain in hands, fingers does not happen much, but at moderate level if any. After three months of treatment, this level has decreased. Patients coming for check with numbness sign are usually at about 7 points respectively numbness 70%, usually occurring work (61.8%), during sleep (66.2%). This level of numbness is reduced after each month of treatment.

Conclusion: The study shows combining the treatment of carpal tunnel with internal medicine and 02 wrists therapeutic ultrasound has reduced the level of pain, numbness in patients, limited surgical intervention, improved the quality of patients’ lives.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF