Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA SUY- DÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH

Nguyễn Công Minh*, Trịnh Quốc Minh*, Lê Nguyễn Quyền*, Lê Quốc Việt*, Nguyễn Thành Nhơn*, Ngô Tấn Minh Mẫn*, Nguyễn Đình Duy*.

TÓM TẮT :

Đặt vn đề: Bnh suy tĩnh mch chi dưới mn tính ngày càng được quan tâm rng rãi. Vic điu tr bao gm ni khoa và ngoi khoa kết hp, cho dù chích xơ để điu tr ngày càng được chú ý thì vai trò ca phu thut vn còn quan trng. nghiên cu này nhm ghi nhn lạị kết qu điu tr suy- dãn tĩnh mch chi dưới, qua đó rút ra ch định, phương pháp phu thut, cùng các yếu t nguy cơ.

Phương pháp nghiên cu: Tiến cu, mô t.

Kết qu: T tháng 01/2011 đến 06/2012 có 28 bnh nhân suy- dãn tĩnh mch chi dưới mn tính duoc7995 phu thut ti Bnh vin Cp cu Trưng Vương. N gp nhiu hơn Nam (3/1), tui trung bình 45,8, s bnh nhân được phân loi theo lâm sàng C2 14,3%, C3 64,3%. Yếu t nguy cơ liên quan đến ngh nghip. Ch định ngoi khoa được áp dng cho nhng trường hp suy - dãn tĩnh mch t độ 2 tr lên, phu thut Stripping và Muller đạt thành công cao và mang tính thm m.

Kết lun: Phu thut điu tr suy -  dãn tĩnh mch chi dưới ít biến chng, đạt kết qu tt và mang li s hài lòng cho bnh nhân. Ch định điu tr ngoi khoa cho nhng bnh nhân b suy - dãn tĩnh mch t độ 2 tr lên.

ABSTRACT :

Background: The lower extremity chronic venous insufficiency and varicose disease is being paid more and more attention to nowadays, this disease requires both internal and surgical treatment. Although sclerotherapy is being applied more often, operation still plays important role in the treatment. This study seeks to value the results of surgery for the lower extremity chronic venous insufficiency and varicose disease, in order to recommend some indications, methods operation and risk factors.

Method: Descriptive and prospective Study.

Results: From 2011-January to 2012-June, at the Trung vuong Emergency Hospital, we performed operation for 28 the lower extremity chronic venous insufficiency and varicose vein disease. More females were subtract to kind of disease than male (3/1), Average age was 45.8. Clinical classification C2 14.3%, C3 64.3%. The good outcome was 71.4%. Risk factors related to working condition. Surgical indications were for cases from class two above. Stripping and Muller resulted in great success and better cosmetic.

Conclusion: Surgical treatment of the lower extremity chronic venous insufficiency and varicose disease has lower complications, and the results are more satisfactory. Operation should be given to patient from class two.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF