Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LOÉT BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BẰNG HÚT ÁP LỰC ÂM VÀ YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG BIỂU BÌ

Nguyễn Xuân Thiện*, Phạm Trịnh Quốc Khanh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nhận xét hiệu quả của sự kết hợp liệu pháp hút áp lực âm và yếu tố tăng trưởng biểu bì trong điều trị loét bàn chân đái tháo đường.

Cht liu và phương pháp: Nghiên cu tin cu mô t; áp dng liu pháp hút áp lc âm và yếu t tăng trưởng biu bì để điu tr 34 bnh nhân loét bàn chân đái tháo đường mc độ nng t 2-5.

Kết quả: Chúng tôi đã điều trị 34 bệnh nhân loét bàn chân đái tháo đường mức độ nặng từ 2-5 với các kích thước khác nhau bằng hút áp lực âm và yếu tố tăng trưởng biểu bì. Kết quả cho thấy liệu pháp hút áp lực âm giúp cải thiện tình trạng nhiễm trùng biểu hiện bằng kết quả cấy (+) giảm và số lượng bạch cầu giảm, quá trình liền vết thương tiến triển đều; yếu tố tăng trưởng biểu bì giúp thúc đẩy tiến trình liền vết thương trên loét bàn chân đái tháo đường, với tốc độ biểu mô hóa 4,2 ± 1,7 sau 1 tuần điều trị; và các vết thương đều lành tốt sau một thời gian điều trị 41,6 ± 13,6 ngày.

Kết lun: Vic kết hp liu pháp hút áp lc âm và yếu t tăng trưởng biu bì để điu tr loét bàn chân đái tháo đường đạt được mc đích lin vết thương, giúp chúng tôi có thêm mt chn la trong điu tr nhng trường hp loét bàn chân đái tháo đường không đủ điu kin phu thut.

ABSTRACT :

Objective: To review the effectiveness of combination between negative pressure wound therapy and epidermal growth factor in the treatment of diabetic foot ulcers.

Material and methods: Prospective and descriptive study, applying negative pressure wound therapy and epidermal growth factor to treat 34 patients with diabetic foot ulcers, severity from 2-5.

Results: We have treated 34 patients with diabetic foot ulcers sizes by negative pressure wound therapy and epidermal growth factor . The results show that negative pressure wound therapy improves infection representing by reduction of culture results (+) and WBC reduction, wound healing processes are progressing; epidermal growth factor helps accelerate the process of wound healing on diabetic foot ulcers, a rate of epithelialization from 4.2 ± 1.7 mm after 1 week of treatment, and the wounds are healing well after 41.6 ± 13.6 days.

Conclusion: The combination of negative pressure wound therapy and epidermal growth factor to treat diabetic foot ulcers achieved wound healing purposes, which added an option in the treatment of diabetic foot ulcers without surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF