Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ỨNG DỤNG VẠT DA - CƠ MÔNG LỚN ĐIỀU TRỊ LOÉT VÙNG CÙNG CỤT

Đinh Phương Đông*, Phạm Trịnh Quốc Khanh*, Nguyễn Văn Duy*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nhận xét kết quả sử dụng vạt da – cơ mông lớn trong điều trị loét tì đè vùng cùng cụt.

Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu mô tả, áp dụng vạt da cơ mông lớn để điều trị 42 bệnh nhân bị loét tì đè vùng cùng cụt giai đoạn 3 và 4.

Kết quả: Chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật che phủ 42 tổn thương loét tì đè vùng cùng cụt giai đoạn 3, 4 với các kích thước khác nhau bằng vạt da cơ mông lớn kiểu vạt V-Y, vạt nhánh xuyên hoặc vạt đảo. Kết quả cho thấy kích thước ổ loét và tình trạng nhiễm trùng ổ loét trước mổ không ảnh hưởng tới kết quả vạt da; vạt da che phủ có tỉ lệ sống rất cao (92,6%) và tỉ lệ tái phát thấp sau 3 tháng (2,4%); vấn đề chăm sóc và điều trị bệnh nền ảnh hưởng đến kết quả xa của vạt da.

Kết luận: Việc che phủ loét tì đè vùng cùng cụt bằng vạt da cơ mông lớn đạt kết quả tốt, giúp chúng tôi có thêm một chọn lựa trong điều trị phẫu thuật che phủ tổn thương loét. 

ABSTRACT :

Objective: To review the results of using myocutaneous gluteus maximus flaps in the treatment of sacral pressure sores.

Methods: Prospective and descriptive study, applying myocutaneous gluteus maximus flaps to treat 42 patients with sacral pressure sores at stages 3 and 4.

The result: We coverred 42 sacral pressure sores at stages 3, 4 with different sizes by myocutaneous gluteus maximus flaps (V-Y, perforator flaps, island flaps). The results showed that ulcer sizes and ulcer infections before surgery do not affect the survival of flaps, survival rate of flaps is very high (92.6%) and recurrence rate is low after 3 months (2.4%), basal diseases of patients affect far results of flaps.

Conclusion: Using myocutaneous gluteus maximus flaps to cover sacral pressure sores achieved good results. It help us having an extra option in the surgical treatment of sacral pressure sores.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF