Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM VÀ CT-SCANNER TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA

Nguyễn Thuận Hòa*, Hồ Hoàng Phương*, Lê Nguyên Khôi*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Viêm ruột thừa là cấp cứu ngoại khoa chiếm tỉ lệ cao nhất, kết quả điều trị phụ thuộc vào chẩn đoán sớm và chính xác. Tỉ lệ phẫu thuật không đúng viêm ruột thừa khoảng 15%. Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh học ngày càng được ứng dụng trong chẩn đoán, để tăng độ chính xác, giảm tỉ lệ biến chứng trong điều trị viêm ruột thừa.

Mục tiêu: Xác định giá trị của siêu âm và CT - Scanner trong chẩn đoán viêm ruột thừa.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang phân tích, đánh giá nghiệm pháp chẩn đoán.

Kết qu: Có 151 trường hp đủ tiêu chun, đưa vào lô nghiên cu. Trong đó giá tr ca siêu âm trong chn đoán viêm rut tha, các trường hp triu chng lâm sàng không đin hình là rt thp, vi độ nhy (26%), độ đặc hiu (5,5%). Ngược li CT - Scanner cho kết qu rt cao, vi độ nhy (94,3%), độ đặc hiu (88%).

Kết lun: Giá tr ca CT - Scanner trong chn đoán viêm rut tha, các trường hp triu chng lâm sàng nghi ng cho kết qu rt cao. Trong các trường hp này khuyên các bác sĩ nên làm CT Scanner. Còn siêu âm có giá tr tham kho nhiu hơn.

ABSTRACT :

Background: Appendicitis is an surgical emergency with the highest frequency, the outcomes depends principally on the early and accurate diagnosis. The actual fault operation rate in this disease still remains high, approximately 15%. Many imaging techniques become more useful to ameliorate its diagnostic accuracy and so, to decrease the postoperative complication rate.

Objectives: To define the value of echography and CT - Scanner in the diagnosis of appendicitis.

Method: Cross-sectional analyse, evaluate a diagnostic test.

Results: 151 cases were recorded in this study. In the cases that the clinical symtoms were not typical, the diagnostic value of echography was low with 26% in sensitivity and 5.5% in specificity. On the contrary, CT - Scanner has proved its high value with 94.3% in sensitivity and 88% in specificity.

Conclusion: In the cases of which the clinical symtoms of appendicitis are not clear, the physicians are recommended to use CT - Scanner to ameliorate the accuracy of the diagnosis, while echography has a limited value.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF