Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KHẢO SÁT TỈ SỐ MICROALBUMIN/CREATININ NIỆU Ở CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÁI THÁO ĐƯỜNG MỚI PHÁT HIỆN TẠI BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG

Phạm Thị Huỳnh Giao*, Nguyễn Thị Mỹ Duyên*, Bùi Tú Quỳnh*, Nguyễn Thế Hồ*, Phan Trần Hồng Hảo*, Đỗ Thị Kim Thoa*,Trần Kim Ngọc*

TÓM TẮT :

Mc tiêu: Kho sát t l người đái tháo đường mi được chn đoán có t sMicroalbumin/Creatinin niu dương tính ( 30mg/g) và mi tương quan gia t s này vi đường máu và đường niu.

Đối tượng và phương pháp nghiên cu: 258 bnh nhân, 156 n và 102 nam, tui trung bình 60,84 ± 12,37, được chn đoán đái tháo đường bng xét nghim đường máu lúc đói 7 mmol/L, thc hin thêm microalbumin và Creatinin nước tiu và nước tiu 10 thông s.

Kết qu: Nng độ đường máu lúc phát hin khá cao, cao nht là 38,1 mmol/L; trung bình 11,01 ± 4,38 mmol/L. T lđạm niu Microalbumin/Creatinin niu <30mg/g: 52,71%; 30 - 299: 41,47%; 300: 5,81%. Tính chung t l tiu đạm là 47,28%. S xut hin Microalbumin trong nước tiu có mi tương quan có ý nghĩa thng kê đối vi nng độ đường máu (vi p=0,001) và đường niu (vi <0,001).

Kết lun: T s Microalbumin/Creatinin dương tính khá cao đối tượng bnh nhân đái tháo đường mi phát hin, có liên quan đến nng độ đường máu và đường niu.

ABSTRACT :

Objective: To determine the prevalence of microalbuminuria in the newly diagnosed diabetic patients; and the relation of microalbuminuria to plama glucose and urinary glucose.

Patients and methods: 258 patients were diagnosed diabetes mellitus by fasting plasma glucose  7 mmol/L, 156 females and 102 males, were tested urinary microalbumin, creatinin, 10 parameters urinalysis. Microalbuminuria was diagnosed if the urinary albumin excretion  30mg/g of creatinine.

Results: The plama glucose 11.01 ± 4.38 mmol/L. The prevalence of microalbuminuria in newly diagnosed diabetic patients was 47.28 %. The relationship between microalbuminuria and serum glucose (p=0.001), urinary glucose (p<0.001).

Conclusion: The prevalence of microalbuminuria in newly diagnosed diabetic patients is higher to that reported in other study. A positive correlation was found between microalbuminuria and plasma glucose, urinary glucose.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF