Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG

Thân Thị Thu Ba*, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*, Nguyễn Thị Kim Oanh*, Võ Thị Thu Cúc*, Kiều Thị Thựng*, Lại Thị Kim Lệ*, Trần Thị Bích Ngọc*, Nguyễn Thị Hồng Nhung*, Dương Thanh Nguyệt*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Quy trình điều dưỡng là phương pháp khoa học được áp dụng trong lĩnh vực điều dưỡng để thực hiện chăm sóc người bệnh có hệ thống bảo đảm liên tục, an toàn và hiệu quả bao gồm: nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc điều dưỡng. Sử dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng chính là tiêu chuẩn về lĩnh vực năng lực thực hành chăm sóc của “Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam”.

Mục tiêu: Xác định mối liên hệ giữa kiến thức, thái độ và thực hành quy trình điều dưỡng tại bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương.

Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện với 340 điều dưỡng (86,2% nữ). Khảo sát về kiến thức và thái độ với bộ câu hỏi soạn sẵn gồm 25 câu. Đánh giá thực hành quy trình điều dưỡng bằng kế hoạch chăm sóc trên bệnh nhân cụ thể. Xác định mối liên hệ giữa kiến thức, thái độ và thực hành quy trình điều dưỡng bằng phép kiểm chi bình phương.

Kết quả: Tỉ lệ có kiến thức đúng về quy trình điều dưỡng là 41,5%; tỉ lệ có thái độ đúng là 96,8%; 87,6% điều dưỡng thực hành quy trình điều dưỡng đạt yêu cầu. Có mối liên quan giữa thực hành quy trình điều dưỡng với các yếu tố cá nhân như giới tính, khoa đang công tác và thời gian công tác (p<0,05). Có mối liên hệ giữa kiến thức với thái độ về quy trình điều dưỡng (OR= 7,407; 95% CI: 0,937-58,539;p=0,03). Không phát hiện mối liên hệ giữa kiến thức với thực hành quy trình điều dưỡng (p>0,05). Không tìm thấy có mối liên hệ giữa thái độ và thực hành quy trình điều dưỡng (p>0,05).

Kết luận: Điều dưỡng nữ, đang công tác tại các khoa Nội và thời gian công tác từ 6 đến 10 năm có tỉ lệ thực hành quy trình điều dưỡng đạt yêu cầu cao hơn.

ABSTRACT :

Background: Nursing process is the scientific method applying in the field of nursing to take care of the patients to ensure continuous, safe and effective, include assessment, nursing diagnosis, planning, implementation, and evaluation of patients care. Use the nursing process to make care plan and intervene nursing is the nursing standard in practice in Vietnam.

Objective: To determine the relationship between knowledge, attitudes and practice the nursing process at Trung Vuong emergency hospital.

 

Method: A cross-sectional, descriptive study was conducted with 340 nurses (86.2% female). The researcher used a questionnaire with total 25 questions to assess knowledge and attitudes toward nursing process. Assessing practice the nursing process with the care plan. Determine the relationship between these variables by the Chi squared test.

ResultsThe rate of good knowledge toward nursing process was 41.5%; the rate of positive attitudes was 96.8% and 87.6% of nurses with correct practice nursing process. There were significant differences between practice nursing process with gender, place working and period of work (p<0.05).There was a correlation between knowledge and attitudes toward nursing process (OR = 7.407, 95% CI: 0.937-58.539, p = 0.03). Between knowledge and practice nursing process showed no significant relationship (p>0.05). In nurses who work in Trung Vuong emergency hospital showed that there was not significantly associated between attitudes and practice nursing process (p>0.05).

Conclusion: Nurses who were female, who work in the medical departments and who were period of work from 6 to 10 years reported high rate correct in the use of nursing process.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF