Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM NHỒI MÁU NÃO LỖ KHUYẾT

Nguyễn Văn Thành*, Nguyễn Thị Điểm*, Huỳnh Thị Phương Minh*, Nguyễn Thị Hạnh*, Nguyễn Thị Hồng*

TÓM TẮT :

M đầu: Nhi máu não l khuyết là bnh lý nh, triu chng đơn độc. Tuy nhiên v lâu dài s có nhiu nhi máu não l khuyết và dn đến sa sút trí tuệ.

Mc tiêu: Kho sát đặc đim các yếu t nguy cơ, lâm sàng, v trí tn thương, s lượng nhi máu và mi liên quan gia biến chng sa sút vi các s lượng nhi máu.

Phương pháp: Nghiên cu tin cu, ct ngang mô tả.

Kết qu: Có 62 trường hp đột qu thiếu máu não cp, trong đó có nam 53,2%, n 40,8%. Tui t 40 – 59 (19,4%), tui 60 – 79 (50%) t 80 tui tr lên (30,6%), tui thường mc bnh 60 – 79 (50%). Nhi máu l khuyết có đặc đim: yếu t nguy cơ cao nht là tăng huyết áp (64,5%), ri lon lipid máu (triglycerid 53,2%, cholesterol 22,6%), hút thuc lá 25,8%, đái tháo đường 24,2%, triu chng nh 71%, tn thương tp trung vùng hch nn 93,5%, s lượng nhi máu > 3 51,6%, biến chng sa sút trí tu bnh nhân b nhiu nhi máu não l khuyết 41,9%.

Kết lun: Bnh nhân nhi máu não l khuyết có nhiu đặc đim như yếu t nguy cơ, triu chng, v trí tổn thương, s lượng nhi máu và sa sút trí tu.

ABSTRACT :

Background: Lacunar infarcts can enlarge the number of infarcts and ralate with dementia

Objective: To investigate the characteristics of risk factor, clinical, lesion area, number of lacunar infarcts and the relationship between dementia and number of infarcts.

Method: This is prospective, cross-sectional study.

 Results: There were 62 lacunar infarction patients with 33 men (53.2%) and 29 women (46.8%). In average, those patients are often from 46 – 59 years old (29.1%) and 60 – 80 years old (48.8%). Lacunar infarct has some characteristics: risk factor with highest rate is hypertension (64.5%), dyslipidemia (triglyceride (53.2%) and cholesterol (22.6%)), smoking (25.8%), diabetes (24.2%), mild symptom (71%), basal ganglion lesion (93.5%), number of lacunar infarcts (>3:51.6%), dementia complication of patients who got the high number of lacunar infarcts (41.9%)

Conclusion: Lacunar infarct patients have many characteristics such as risk factor, symptom, lesion area, number of lacunar infarcts and dementia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF