Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
BIẾN CHỨNG THƯỜNG GẶP TRONG TUẦN LỄ ĐẦU TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG

Nguyễn Văn Dũng*, Nguyễn Thị Điểm*, Nguyễn Thị Thu Nguyệt*, Lê Thị Kim Oanh*

TÓM TẮT :

Đặt vn đề: S xut hin các biến chng khác nhau trên bnh nhân đột qu s làm cho tình trng bnh đột qu trm trng hơn.

Mc tiêu: Kho sát mt s biến chng thường gp trong tun l đầu và xác định mi liên quan gia các biến chng này vi các đặc đim lâm sàng trên bnh nhân đột qu não ti bnh vin ĐKTT Tin Giang.

Phương pháp: ct ngang mô t tin cu.

Kết qu: Trong s 163 bnh nhân đột qu não cp trong nghiên cu có 77,9% có ít nht t 1 biến chng tr lên. Trong s đó, biến chng táo bón xy ra cao nht chiếm 47,2%, tăng đường huyết 21,5%, tăng áp lc ni s 22,1%, biến chng tim mch 30,1%, viêm phi 35%, co git 6,7%, xut huyết tiêu hóa 7,4%, bí tiu 23,9%, nhim trùng tiu 9,2%, loét da 15,5%, h natri máu 9,8%.

Kết lun: Biến chng sau đột qu trong tun l đầu rt ph biến. Các biến chng này thường liên quan đến tui và đim Glassgow.

ABSTRACT :

Background: Stroke patients become more serious by appearing of various complications.

Objective: Investigate some common complications within the fist week and determine association between these complications and clinical features in stroke patients at Tien Giang hospital.

Method: This is prospective, cross- sectional observational study.

Results: There are 163 patients in ouz study include 127 (80%) patients who have at least one complication: constipation rate 47.2%, hyperglycemie rate 21.5%, intracranial hypertention rate 22.1%, cardiovascular complication rate 30.1%,complication rate 30.1%, pneumonia complication rate 35%, seizure rate 6.7%, gastrointestinal bleeding rate 7.4%, urinary retention rate 23.9%,urinary tract infection rate 9.2%, skin ulcer rate 15.3% and hyponatremia rate 9.8%.

Conclusions: Complications after stroke within the fisrt week is very popular. These complications almost associate with age and Glassgow scale of patient.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF