Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA APRI VÀ FIB-4 TRONG DỰ ĐOÁN XƠ GAN

Trần Thị Khánh Tường*

TÓM TẮT :

Tổng quan và mục tiêu: Sinh thiết gan được xem là tiêu chuẩn vàng để đánh giá giai đoạn xơ hóa gan. APRI và FIB 4 là những phương tiện không xâm lấn dễ dàng có được để đánh giá xơ hóa gan đối với bệnh gan mạn. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá giá trị chẩn đoán của APRI và FIB 4 trong dự đoán xơ gan.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 77 bệnh nhân bị bệnh gan mạn được nghiên cứu, bao gồm 38 ca xơ gan và 39 ca không xơ gan. Tất cả các bệnh nhân này được hỏi bệnh sử chi tiết, thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết thực hiện tại BV Nhân dân 115.

Kết quả: Với ngưỡng 1,37, APRI có độ nhạy, độ chuyên, giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên đoán âm lần lượt là 88,4%, 84,5%, 37,6% và 98,2%. Với ngưỡng 2,29, FIB 4 có độ nhạy, độ chuyên, giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên đoán âm lần lượt là 82,9%, 77,9%, 30,1% và 96,3%. APRI (AUC 0,86), có giá trị dự đoán xơ gan cao hơn FIB 4 (AUC 0,84), nhưng không có ý nghĩa. Hằng số tương quan Spearman giữa APRI với Albumin, Bilirubin toàn phần và INR lần lượt là -0,570, 0,540, 0,484 (p< 0,0001) và giữa FIB 4 với Albumin, Bilirubin toàn phần và INR lần lượt -0,5243, 0,4971, 0,4343 (p < 0,0001).

Kết luận: APRI VÀ FIB 4 là những phương tiện đơn giản, rẻ tiền, không xâm lấn có độ nhạy và độ chuyên cao trong dự đoán xơ gan. Xét nghiệm này nên thực hiện thường qui cho tất cả những bệnh nhân có bệnh gan mạn để loại trừ xơ gan.

ABSTRACT :

Background / Objectives: Liver biopsy is the recognized gold standard for liver fibrosis staging. The aspartate aminotransferase to platelet ratio index (APRI) and FIB 4 have been proposed as a noninvasive and readily available tool for the assessment of liver fibrosis in chronic hepatic disease. This study aimed to validate the diagnostic usefulness of APRI and FIB 4 for prediction of cirrhosis.

Patients and Methods: The study was carried out on 77 patients with chronic hepatic disease including 38 cases of cirrhosis and 39 cases of noncirrhosis. Detailed clinical history, physical examination and routine and relevant investigation of all patients was done at People 115 Hospital.

Results: At cut-off 1.37, APRI ≥ had the value with sensibility, specificity, positive predictive value, negative predictive value respectively 88.4%, 84.5%, 37.6% and 98.2%. At cut-off 2.29, FIB 4 had the value with sensibility, specificity, positive predictive value, negative predictive value respectively 82.9%, 77.9%, 30.1% and 96.3%. For predicting cirrhosis, APRI (AUC 0.86), was nonsignificantly better than FIB 4 (AUC 0.84). The Spearman’s correlation coefficient between APRI and serum Albumin, total Bilirubun and INR respectively was -0.570, 0.540, 0.484 which is highly significant (p < 0.0001)and between FIB 4 and serum Albumin, total Bilirubin and INR respectively was -0.5243, 0.4971, 0.4343 (p < 0.0001).

Conclusions: APRI and FIB 4 are simple, inexpensive, invasive and highly sensitive and specific methods for prediction of cirrhosis. They should be employed routinely in the workup of all patients with chronic hepatic disease to exclude the presence of cirrhosis.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF