Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH HIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG LASER NỘI MẠCH

Nguyễn Văn Việt Thành*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá sự an toàn và hiệu quả sớm của phương pháp laser nội tĩnh mạch trong điều trị giãn tĩnh mạch hiển.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả 70 trường hợp giãn tĩnh mạch hiển được điều trị bằng phương pháp laser nội tĩnh mạch. Các bệnh nhân này được theo dõi 1 tuần – 6 tháng để đánh giá hiệu quả và các biến chứng sau điều trị.

Kết quả: Tất cả các trường hợp đều có tĩnh mạch hiển tắc nghẽn hoàn toàn và teo nhỏ sau điều trị, không có trường hợp biến chứng nào được ghi nhận.

Bàn luận: Phương pháp laser nội tĩnh mạch là một phương pháp an toàn, hiệu quả cao trong điều trị giãn tĩnh mạch.

ABSTRACT :

Objective: To assess the safety and preliminary efficacy of endovenous laser treatment in eliminating the incompetent saphenous vein.

Methods: 70 patients with reflux at the saphenous vein were treated endovenously in a descriptive study. Patients were evaluated at 1 week and at 1, 6 months to determine efficacy and complications.

Results: Complete occlusion and retraction of treated saphenous vein in all patients were observed during postoperative period. There have been no other minor or major complications.

Conclusion: Endovenous laser treatment is a highly effective procedure for eliminating saphenous venous reflux in varicose veins.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF