Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U NÃO TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

Chu Tấn Sĩ*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét u não theo kết quả giải phẫu bệnh (GPB) theo WHO, theo vị trí, mức độ cắt bỏ u, kết quả khi xuất viện.

Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu mô tả cắt ngang 69 trường hợp u não được phẫu thuật tại BVND 115 trong 6 tháng đầu năm 2011.

Kết quả: U não có thể gặp ở mọi lứa tuổi, chủ yếu là trên 40 tuổi, trung bình là 50,22 ± 11 tuổi. Tỉ lệ nam/nữ là ¾. Dấu hiệu nổi bật là nhức đầu 89,8%, giảm thị lực 36,2%. Trên lều 78,2%, dưới lều 21,8 %. Kích thước u từ 3-5 cm chiếm 40,6%. U tế bào sao chiếm tỉ lệ cao nhất 40,5%, kế tiếp là u màng não 28,9%. Cắt u toàn phần là 55%, bán phần là 26,8%. Chảy máu sau mổ 4,4 %. Tử vong 1 trường hợp do tiến triển của bệnh nặng. Tỉ lệ GOS tốt gần 70%, trung bình 26%.

Kết luận: Phẫu thuật là sự lựa chọn ưu tiên trong điều trị u não. Bản chất mô học của u, vị trí u, các phương tiện hỗ trợ trong chẩn đoán và điều trị có ảnh hưởng lớn đến kết quả điều trị và tiên lượng u não.

ABSTRACT :

Reviews the results of surgery of brain tumor in six months in 2011 at 115 people’s hospital
Objectives: 1. Reviews anapathology of brain tumors as WHO; 2. Reviews of brain tumors by location; 3. Reviews on the extent of tumor excision; 4. Reviews results at discharge: GOS.

Methods: Retrospective cross-sectional study of 69 cases surgery of brain tumor from Jan. 2011 to June 2011. Reviews anapathology of brain tumors as WHO, location, tumor excision and GOS.

Results: Brain tumors can occur in all ages, mostly older than 40 years, average age 50.22 ± 11. The rate of male / female is ¾. Prominent signs were headache 89.8%, loss of vision 36.2%. Supratentorient 78.2%, sous-tentorient 21.8%. From 3-5 cm tumor size accounted for 40.6%. Astrocytomas is highest proportion 40.5%, followed by meningiomas 28.9%. Resection total is 55%, partial is 26.8%. 4.4% post-operative bleeding. A case of death due to severe progression of the disease. GOS good rate near 70%, averaging 26%.

Conclusion: Surgery is the preferred choice in the treatment of brain tumors. The nature of the tumor histology, tumor location, means of support in the diagnosis and treatment may influence treatment outcome and prognosis of brain tumor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF