Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, AFB(+)/ĐÀM VÀ X QUANG PHỔI CỦA LAO PHỔI TÁI PHÁT VỚI PHÁT ĐỒ 2SHRZ/6HE TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngô Thanh Bình*, Huỳnh Thị Nguyệt**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, AFB (+)/đàm và X quang phổi của bệnh nhân (BN) lao phổi (LP) tái phát với phát đồ 2SHRZ/6HE tại tỉnh Đồng Tháp.

Phương pháp: Nghiên cứu (NC) cắt ngang phân tích.

Kết quả: Từ 8/2005 đến 5/2006, có 138 BN LP tái phát với phát đồ 2SHRZ/6HE và 138 LP mới đến khám tại 3 bệnh viện (BV) tỉnh Đồng Tháp. Có 82,6% trường hợp LP tái phát trong vòng 24 tháng sau khi ngưng điều trị lao trước đó. Thời gian lao phổi tái phát trung bình 22 ± 21,67 tháng (2 – 120 tháng). Chủ yếu gặp ở nam giới (81,2%), tuổi trên 65 tuổi (25,4%), kinh tế thiếu ăn (87,7%), sống ở vùng sâu, vùng xa (69,6%), và đa số sống bằng nghề nông (73,3%). Có tiền căn chủng ngừa BCG thấp (3,6%), 57,3% BN có thói quen hút thuốc lá, 10,1% BN nghiện rượu, 21% BN tiếp xúc nguồn lây lao, và 17,4% BN có tiền căn bệnh lý nội khoa mạn tính phối hợp. Triệu chứng thường gặp là ho khạc đàm kéo dài (84,9%), đau ngực (65,2%), khó thở (37%), ho ra máu (31,9%), sốt nhẹ về chiều (68,8%), biếng ăn (81,9%), sụt cân (77,5%). Tổn thương lao trên X quang phổi ở mức độ nặng chiếm tỉ lệ cao nhất (69,6%), kế đến 20,3% mức độ trung bình, và 10,1% mức độ nhẹ. Thường gặp tổn thương lao lan tỏa hai bên phổi (68,8%) và tập trung ở 1/3 trên phổi. 73,2% hình tạo hang. Đồng thời, có 66,4% trường hợp có di chứng lao trên X quang phổi của lần điều trị trước. Có 41,3% AFB/đàm dương tính từ 2+ trở lên. BN LP tái phát có biểu hiện triệu chứng nặng nề hơn so với BN LP mới một cách có ý nghĩa thống kê (p<0,05) như sụt cân gấp 2 lần (OR=2), biếng ăn gấp 3,5 lần (OR=3,5), ho ra máu gấp 2,8 lần (OR=2,8), khó thở gấp 2,8 lần (OR=2,8), đau ngực gấp 1,6 lần (OR=1,6), và ran bệnh lý ở phổi gấp 2,2 lần (OR=2,2). Tổn thương lao mức độ nặng trên X quang phổi ở nhóm LP tái phát xảy ra nhiều gấp 2,8 lần so với ở nhóm LP mới (OR=2,8; p<0,0001). Mức độ AFB dương tính trong đàm 3+ ở nhóm LP tái phát nhiều gấp 2,4 lần so nhóm LP mới (OR=2,4; p=0,0013).

Kết luận: Lao phổi tái phát với phác đồ 2SHRZ/6HE có biểu hiện lâm sàng, mức độ AFB(+)/đàm, tổn thương trên X quang phổi nhiều, nặng nề và phức tạp hơn lao phổi mới.

ABSTRACT :

EVALUATION OF CLINICAL FEATURES, POSITIVE SPUTUM SMEAR AND CHEST X-RAYS OF RECURRENT PULMONARY TUBERCULOSIS WITH 2SHRZ/6HE IN ĐONG THAP PROVINCE

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 1 - 2013: 60 - 68
Objective: To evaluate clinical features, positive sputum smear and chest x-rays in patients with recurrent pulmonary tuberculosis (PTB) with 2SHRZ/6HE in Đong Thap Province.

Method: Analytic cross-sectional study.

Results: From 8/2005 to 5/2006, there were 138 patients with recurrent PTB with 2SHRZ/6HE and 138 patients with new PTB admitted at 3 hospitals in Đong Thap Province. 82.6% cases were suffered from recurrent PTB in 24 months after cured by previous anti-TB therapy. The average recurrent PTB time was 22 ± 21.67 months (range, 2 – 120 months). Most of them were male (81.2%), had over 65 years old (25.4%), had underfed living (87.7%), lived in countrysides (69.6%), and were farmers (73.3%). 3.6% cases had previous BCG vaccination, 57.3% cases liked cigarette smoking, 10.1% cases were drunk, 21% cases exposed TB resource, and 17.4% cases combined with chronic internal diseases. The common symptoms were prolonging productive cough (84.9%), chest pain (65.2%), dyspnea (37%), hemoptysis (31.9%), light fever in the afternoon (68.8%), anorexia (81.9%), weight losing (77.5%). There were 69.6% cases with severe TB lesions, 20.3% cases with average TB lesions, and 10.1% cases with light TB lesions on chest X-rays. TB lesions on chest X-rays were occurred in both lungs (68.8%) and focused on 1/3 upper lung. 73.2% cases were cavity TB lesions. Besides, there were 66.4% cases with PTB sequelae on chest X-rays in previous anti-TB therapy. There were 41.3% positive sputum smears at level 2+ and more. The symptoms of patients with recurrent PTB showed more severe than those of patients with new PTB with significantly statistics (p<0.05) such as weight losing was 2 times (OR=2), anorexia was 3.5 times (OR=3.5), hemoptysis was 2.8 times (OR=2.8), dyspnea was 2.8 times (OR=2.8), chest pain was 1.6 times (OR=1.6), and rale in lung was 2.2 times (OR=2.2). The severe TB lesions on chest x-rays in patients with recurrent PTB were 2.8 times more than in patients with new PTB (OR=2.8; p<0.0001). The positive sputum smear at level 3+ in patients with recurrent PTB were 2.4 times more than in patients with new PTB (OR=2.4; p=0.0013).

Conclusion: Clinical features, positive sputum smear and chest x-rays were showed more severe and complicative in patients with recurrent PTB with 2SHRZ/6HE than in patients with new PTB.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF