Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN CỦA CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ ĐẾN VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN SAU PHẪU THUẬT BỤNG TẠI KHOA SĂN SÓC ĐẶC BIỆT, BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

Ngô Thanh Bình*, Nguyễn Thanh Phương**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan của các yếu tố nguy cơ đến viêm phổi bệnh viện (VPBV) sau phẫu thuật bụng tại khoa Săn sóc đặc biệt (SSĐB), Bệnh viện (BV) Bình Dân.

Phương pháp: Nghiên cứu (NC) cắt ngang phân tích.

Kết quả: từ 01/07/2010 đến 30/12/2011, có 213 BN có PT bụng nằm khoa SSĐB (gồm 63 TH VPBV và 150 TH không VPBV). Trong 63 BN VPBV (29,6%) (43 nam và 20 nữ), viêm phổi liên quan đến thở máy chiếm 90,5%; tuổi mắc bệnh trung bình: 66,3 ± 17,6 tuổi; thời gian khởi phát trung bình: 7±2,4 ngày; 12,7% TH khởi phát sớm và 87,3% TH khởi phát muộn; điểm APACHE II trung bình là 23,2± 3,0; 68,3% TH có APACHE II > 21 điểm. Các yếu tố nguy cơ đến VPBV sau phẫu thuật bụng bao gồm tuổi > 60 tuổi, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy gan, suy tim, suy thận, đái tháo đường hôn mê, PT cấp cứu, PT trên 2 lần, đặt nội khí quản (NKQ), đặt lại NKQ, thở máy, mở khí quản (MKQ), đặt thông dạ dày, hút đàm, dùng thuốc an thần một cách có ý nghĩa (p<0,05). Qua phân tích hồi qui đa biến, kết quả cho thấy suy tim, đái tháo đường, điểm APACHE II, suy hô hấp và đặt lại NKQ là những yếu tố nguy cơ độc lập của VPBV sau PT bụng tại khoa SSĐB một cách có ý nghĩa. Nguy cơ VPBV lần lượt ở BN kèm suy tim gấp 7,4 lần (RR=7,4; 95%CI: 2,1-25,2; p=0,001); ở BN đái tháo đường gấp 6,7 lần (RR=6,7; 95%CI: 1,9-23,3; p=0,003); ở BN có điểm APACHE II > 21 gấp 132,5 lần (RR=132,4; 95%CI: 26,0-674,7; p<0,001); ở BN kèm suy hô hấp gấp 23,8 lần (RR=23,8; 95%CI: 5,7-99,5; p<0,001); và ở BN đặt lại nội khí quản gấp 21,6 lần (RR=21,6; 95%CI: 7,4-62,9; p<0,001).

Kết luận: Có nhiều yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến viêm phổi bệnh viện (VPBV) sau phẫu thuật bụng tại khoa SSĐB như suy tim, đái tháo đường, điểm APACHE II, suy hô hấp và đặt lại NKQ.

ABSTRACT :

EVALUATION OF RELATION ON RISK FACTORS FOR NOSOCOMIAL PNEUMONIA AFTER ABDOMINAL OPERATION AT INTENSIVE CARE UNIT OF BINH DAN HOSPITAL

Nguyen Thanh Phuong, Ngo Thanh Binh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 1 - 2013: 69 - 77

Objective: To evaluate relation on risk factors for nosocomial pneumonia (hospital acquired pneumonia, HAP) after abdominal operation at Intensive Care Unit (ICU) of Binh Dan hospital.

Methods: Analytic cross-sectional study.

Results: From 01/7/2010 to 30/12/2011, there were 213 patients (pts) after abdominal operation admitted at ICU (including 63 pts with HAP and 150 pts without HAP). Among 63 with HAP (43 male and 20 female), 90.5% cases were suffered from ventilator – associated pneumonia; the average age was 66.3 ± 17.6 years; the average incubation period was 7±2.4 days; 12.7% cases had early incubation period and 87.3% cases had late incubation period; the average APACHE II score was 23.2± 3.0; 68.3% cases had APACHE II score > 21. Many risk factors related to HAP after abdominal operation admitted at ICU consisted of age > 60 years old, hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, liver failure, cardiac failure, renal failure, diabetes, emergency operation, operation > 2 times, tracheal intubation, repeat tracheal intubation, mechanical ventilation, tracheotomy, gastric intubation, sputum aspiration, and sedative use significantly (p<0.05). By analyzing multiple regression, cardiac failure, diabetes, APACHE II score > 21, respiratory failure and repeat tracheal intubation were independent risk factors for HAP after abdominal operation at ICU significantly. Risk of HAP, in turn, in pts with cardiac failure was 7.4 times (RR=7.4; 95%CI: 2.1-25.2; p=0.001); in pts with diabetes was 6.7 times (RR=6.7; 95%CI: 1.9-23.3; p=0.003); in pts with APACHE II score > 21 was 132.5 times (RR=132.4; 95%CI: 26.0-674.7; p<0.001); in pts with respiratory failure was 23.8 times (RR=23.8; 95%CI: 5.7-99.5; p<0.001); and in pts with repeat tracheal intubation was 21.6 times (RR=21.6; 95%CI: 7.4-62.9; p<0.001).

Conclusions: There were many independent risk factors related to HAP after abdominal operation admitted at ICU such as cardiac failure, diabetes, APACHE II score > 21, respiratory failure and repeat tracheal intubation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF