Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH THƯỢNG VỊ NÔNG TRÊN XÁC NGƯỜI VIỆT NAM

Cao Ngọc Bích*, Nguyễn Tiến Bình**, Phạm Đăng Diệu***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm giải phẫu động mạch thượng vị nông (SIEA) trên xác người Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 10 xác gồm 8 xác nam và 2 xác nữ.

Kết quả: 90% có sự hiện diện SIEA, đường kính nguyên uỷ 1,8 ± 0,2 mm, chiều dài mạch 101,8 ± 10,5 mm; khoảng 50% bắt nguồn từ thân chung với động mạch mũ chậu nông, ngoài ra có thể có thân chung với động mạch thẹn hoặc động mạch đùi. Khoảng cách từ gốc SIEA đến trục ngang rốn trung bình là 141 mm lớn hơn đến trục dọc 70 mm. Vị trí thường gặp của SIEA là khoảng dưới trong (40,0%) và dưới giữa (30,0%) điểm giữa DCB.

Kết luận: SIEA là một động mạch có tỉ lệ hiện diện khá cao, đường kính lớn, chiều dài mạch khá lớn. Tuy nhiên trong tương lai, nghiên cứu này cần được tiến hành trên cỡ mẫu lớn hơn, đa dạng về giới tính và tuổi để tìm ra các đặc tính của SIEA trên người Việt Nam, góp phần ứng dụng vào kỹ thuật cấy ghép vạt tại Việt Nam.

ABSTRACT :

Objectives: to describe the SIEA of Vietnameses in formalined cadavers.

Method: A cross-sectional study was carried out in 10 cadavers (8 male and 2 female).

Results: 90.0% have the presence of SIEA with diameter at origin of 1.8 ± 0.2 mm and length of 101.8 ± 10.5 mm; there’re about 50.0% SIEA which originate from the common trunk with superficial circumflex ilium artery. The distance from the origin of SIEA to the transverse omphalus axis (141mm) is greater than that to the horizontal axis (70 mm). We often find the SIEA in the medial inferior area (40.0%) or in the middle inferior area (30.0%).

Conclusion: SIEA is a common artery with high presence, large diameter and long length. With this number of cas, we cannot provide general measures of the SIEA of Vietnameses. In the future, this research should be continued with a larger, more diverse of sex and age sample.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF