Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐẶT LÙI HÀM DƯỚI BẰNG KỸ THUẬT CẮT CHẺ DỌC NGÀNH LÊN XƯƠNG HÀM DƯỚI

Nguyễn Văn Hóa*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị biến dạng xương hàm dưới (XHD) bằng kỹ thuật cắt chẻ dọc ngành lên trong phẫu thuật (PT) đặt lùi XHD.

Phương pháp: Trên 28 bệnh nhân có biến dạng nhô xương hàm dưới gồm 22 nữ, 6 nam tuổi từ 17-38, được phẫu thuật tại bệnh viện RHM thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Kết quả về chức năng chung: 89,3% đạt loại tốt và 10,7% xếp loại trung bình không có loại kém, kết quả về thẩm mỹ: 100% đạt loại tốt.

Kết luận: Kỹ thuật cắt chẻ dọc ngành lên XHD là phương pháp tiêu chuẩn cho điều trị biến dạng nhô XHD. Kết quả cuả nghiên cứu cho thấy kỹ thuật cắt chẻ dọc ngành lên XHD với cố định cứng tỏ ra đặc biệt hiệu quả cho bệnh nhân nhô hàm dưới.

ABSTRACT :

Objective: Comparison of results for mandibular setback osteotomy by bilateral sagittal split and intraoral vertical ramus osteotomy.

Method: The sample of 28 pateints (22 women và 6 men) was treatmented in Odonto Maxillofacial Hospitall Hồ Chí Minh City. They were surgical treatmented by bilateral sagittal split mandibular osteotomy.

Results: General functional results: 89,3% (25 pateints) were good, the remain were medium. Aesthetic: 100% (28 pateints) were good.

Conclutions: Bilateral sagittal split osteotomy were standard surgical regimen in the treatment of patients with Class III dentofacial deformity. The results of this Study show that setback mandibular surgery with rigid internal fixation was particularly good in mandibular protrusion patiens.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF