Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỌC GIẢI PHẪU DT04 PHIÊN BẢN A.1.0.1

Hồ Nguyễn Anh Tuấn*, Trần Tiến Tài**, Tăng Quang Thái***, Trần Thanh Tùng****, Phạm Đăng Diệu*

TÓM TẮT :

Gii phu hc là mt môn hình thái hc cn nhiu phương tin h tr trc quan sinh đng. ng dng công ngh thông tin trong dy và hc gii phu là cn thiết trong thi đi hin nay (3,4,5). Trên thếgii đã có nhiu phn mm h tr bng tiếng Anh, tuy nhiên vn chưa có phn mm bng tiếng Vit, đáp ng được nhu cu hc gii phu ca sinh viên y khoa trong nước.

Mc tiêu: Thiết lp mi tương tác gia các chi tiết thông qua h thng mô hình – gii phu t thi tp trung phn chi dưới. Đối chiếu các chi tiết tương ng vi hình v Atlas Netter phiên bn tiếng Vi(12). Tích hp ngân hàng câu hi trc nghim lý thuyết. Xây dng phn mm vi công c FLASH. Phn mm DT04 phiên bn A.1.0.1 dung lượng 200mb vi đnh dng Adobe Flash CS4 d cài đt và s dng, htr hc trc tuyến. Phn mm vi các tính năng tương tác gia các chi tiết trên mô hình và xác, đi chiếu vi hình v trong Atlas Netter, cung cp các thông tin gii phu khái quát, các đing dng lâm sàng chính, các thut ng gii phu tiếng Anh. H thng trc nghim phong phú vi mã ngun mở, có kh năng xáo trn câu hi và câu tr li, gi ý câu tr li, bng tng hp kết qu. Truy cp website trc tuyến đ được tư vn h tr hoc ti tài liu lý thuyết, giúp người hc ch đng trong vic hc. Phn mm còn đơn gin, bước đu ch mi đáp ng nhu cu hc tp ca hc viên năm th nht. Cn b sung và m rng thêm các đi tượng khác.

ABSTRACT :

Anatomy is the branch of morphology that needs more accessory equipments for studying. Applied technological techniques in teaching and studying are so necessary at the present. There are so many English softwares and programs on the world, however there is still not the Vietnamese language one.

Objectives: Making the interaction of anatomical details relationship between images of plastic models and cadavers focusing on lower limb region. Comparison with the figures of Altas Netter Integrating the multiple choice questions test within software. Making software using Adobe Flash program. DT04 software version A.1.0.1 based on Adobe Flash CS4 with 200mb capacity is easy to set up and control. It supports the comparison among of the plastic models, cadavers and Atlas, the anatomy explanations or tips, clinical focus, and anatomic terminology. MCQs tests are so abundant with the random questions and answers, giving the hints, and the report. Accessing to website: dt04group.com, the learners have more opportunities for studying. It is still simple software, just focus on the first year students. It requires more developments and updates in the future.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF