Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN TIẾN XA BẰNG ERLOTINIB (TARCEVA) TẠI KHOA PHỔI BV CHỢ RẪY

Lê Thượng Vũ*, Trần Văn Ngọc*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Erlotinib giúp kéo dài hơn thời gian sống thêm ở bn ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa.

Mục tiêu: Nghiên cứu hiệu quả và an tòan erlotinib trên các bệnh nhân Việt Nam mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa.

Phương pháp và đối tượng: Các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa (IIIB và IV) được điều trị bằng erlotinib tại khoa Phổi Bv Chợ rẫy từ 12/2007 đến 9/2011 như là một điều trị (1) bước hai hoặc ba và (2) bước một chỉ khi bn không thể điều trị theo quy ước (hóa trị).

Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng cao, thời gian sống thêm không tiến triển bệnh kéo dài trên cả hai nhóm bệnh nhân bước hai/ba và bước một. Ngoài các BN có giải phẫu bệnh carcinôm tuyến, các BN tế bào gai vẫn có đáp ứng với điều trị. Tác dụng phụ thường gặp nhất là tiêu chảy và mụn; hiếm khi có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Kết luận: Erlotinib hiệu quả cao và độc tính thấp đã giúp điều trị nhiều bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa hơn với một kết quả tốt hơn.

ABSTRACT :

Le Thuong Vu, Tran Van Ngoc* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 1 - 2013: 105 - 110

Introduction: Erlotinib helps to prolong overall survival in advanced stage non small cell lung cancer.

Objective: To study the safety and the effect of erlotinib in Vietnamese advanced-stage non small cell lung cancer patients.

Material and Method: Advanced stage (IIIB and IV) non small cell lung cancer patients used erlotinib as second/third line treatment or as first line treatment only if they could not use standard, state of the art chemotherapy.

Results: High overall response, prolonged progression free survival were seen in both groups using erlotinib as second/third line therapy or first line therapy. Besides adenocarcinoma, squamous cell carcinoma showed good response to the treatment. Common adverse events were acne and diarrhea, severe adverse event was rare.

Conclusion: Erlotinib with high efficacy and low toxicity helps broadening the number of non small cell lung cancer patients able to be treated with a better result.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF