Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
KHẢO SÁT VAI TRÒ CỦA NT-proBNP TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

Lê Thị Kim Chi*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Suy tim và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là bệnh mang tính toàn cầu và ảnh hưởng tới một số lượng lớn bệnh nhân trên toàn thế giới. Tỉ lệ suy tim ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cao hơn đáng kể so với dân số chung. Vai trò của NT-proBNP trong chẩn đoán suy tim đã được xác lập, tuy nhiên vẫn chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Mục tiêu: Xác định nồng độ và điểm cắt NT-ProBNP trong máu để chẩn đoán suy tim tâm thu đi kèm ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhập viện vào khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định 12/2010 đến 7/2011, sau thời gian nằm viện ổn định.

Kết quả: 113 bệnh nhân được nhận vào nghiên cứu gồm 90 nam và 23 nữ. Tuổi trung bình là 70±11 tuổi. Trong dân số nghiên cứu có 32 bệnh nhân có kèm suy tim tâm thu (28,3%). Nồng độ NT-proBNP ở nhóm có kèm suy tim tâm thu và không kèm suy tim tâm thu lần lượt bằng 2248,5 (890,7-7426) và 170,5 (82,2-434,1) (pg/ml) (p<0,001). Tại giá trị 628,9 pg/ml là điểm cắt tối ưu dự đoán suy tim tâm thu với độ nhạy 93,8%; độ đặc hiệu 82,7%; giá trị tiên đoán dương 68,2%; giá trị tiên đoán âm 97,1%; diện tích dưới đường cong 0,93.

Kết luận: Tại giá trị 628,9 pg/ml là điểm cắt tối ưu dự đoán suy tim tâm thu đi kèm theo ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Nồng độ NT-proBNP trong huyết thanh có giá trị loại trừ chẩn đoán hơn là xác định chẩn đoán.

ABSTRACT :

Le Thi Kim Chi* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 1 - 2013: 111 - 115

Background: heart failure and chronic obstructive pulmonary disease are global diseases and affect a large number of patients over the world. The prevalence of heart failure in patients with chronic obstructive pulmonary disease is significantly higher than the general population. The role of NT-proBNP testing in diagnosing of heart failure has been established, however, it has not been studied in patients with chronic obstructive pulmonary disease.

Objective: To determine the concentration and cut-off value of NT-proBNP to diagnose systolic heart failure on chronic obstructive pulmonary disease.

Method: cross-sectional study conducted on patients with chronic obstructive pulmonary disease who admitted to the Respiratory ward in Nhan Dan Gia Dinh Hospital from 12/2010 to 7/2011.

Results: 113 patients were recruited, including 90 men and 23 women. Mean age was 70. In the investigation, systolic heart failure was found in 28.3%. The NT-proBNP levels in systolic heart failure patients and non systolic heart failure patients respectively 2248.5 (890.7 to 7426) and 170.5 (82.2 to 434.1) (pg/ml) (p <0.001). The best cut-off value of NT-proBNP to diagnose systolic heart failure was 628.9 pg/ml. Accordingly the sensitivity was 93.8%; specificity 82.7%; positive predictive 68.2%; negative predictive 97.1%; the area under the curve 0.93.

Conclusion: The best cut-off value of NT-proBNP to diagnose systolic heart failure on chronic obstructive pulmonary disease was 628.9 pg/ml. The NT-proBNP testing is better at ruling out than ruling in systolic heart failure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF