Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
TÌNH HÌNH NHIỄM ACINETOBACTER SPP TRÊN BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 01/09/2010 – 31/12/2010

Dương Hoàng Lân*, Trần Thị Thanh Nga**, Mai Nguyệt Thu Hồng*, Lục Thị Vân Bích*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Acinetobacter spp. là một trong những vi sinh vật gây nhiễm khuẩn bệnh viện và đã đề kháng với hầu hết kháng sinh thế hệ mới, kể cả nhóm Imipenem/Cilastatin và Meropenem, là những kháng sinh có thể điều trị hầu hết các bệnh nhiễm khuẩn khác. Các nghiên cứu của Bộ Y Tế năm 2004 và bệnh viện Chợ Rẫy năm 2009 cho thấy tỷ lệ nhiễm Acinetobacter spp lần lượt là 10,3% và 15,5%, và hầu hết các chủng vi khuẩn này đều đề kháng với tất cả các kháng sinh thông dụng. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu sự phân bố của Acinetobacter spp. trong nhiễm trùng bệnh viện cũng như tính kháng kháng sinh của các vi khuẩn này là rất cần thiết, nhằm góp phần vào việc phòng chống nhiễm khuẩn và có kế hoạch sử dụng kháng sinh hợp lý trên lâm sàng.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm Acinetobacter spp. trên bnh nhân nhp vin ti bnh vin Chợ Rẫy và tính đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn này.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Các số liệu liên quan đến nghiên cứu được thu thập từ bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) từ 01/09/2010-31/12/2010.

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm Acinetobacter spp là 15,41% (494/3.205), trong đó, Acinetobacter baumannii chiếm tỷ lệ cao nhất (99,39%), Acinetobacter khác chỉ chiếm tỷ lệ 0,61%. Trong 491 mẫu bệnh phẩm nhiễm Acinetobacter baumannii, bệnh phẩm đàm chiếm tỷ lệ cao nhất (63,75%), kế đến là mủ (19,35%). Khoa lâm sàng có tỷ lệ nhiễm Acinetobacter baumannii cao nhất là khoa Săn sóc đặc biệt (20,77%), kế đến là khoa Ngoại thần kinh (19,75%), khoa Nội hô hấp (14,86 %). Acinetobacter baumannii đã đề kháng với hầu hết tất cả các kháng sinh nhóm β-lactam, Aminoglycoside, Fluoroquinolone, Sulfamide với tỷ lệ đề kháng >70%, trong đó Ceftriaxone bị đề kháng cao nhất (93,08%). Chỉ có kháng sinh Colistin có tỷ lệ đề kháng thấp nhất là 0,41%.

Kết luận: Tỷ lệ nhiễm Acinetobacter spp. trong nghiên cứu khá cao 15,41%, trong đó Acinetobacter baumannii chiếm tỷ lệ cao nhất (99,39%). Các vi khuẩn này đã đề kháng với hầu hết các kháng sinh đang sử dụng trong điều trị lâm sàng.

ABSTRACT :

Introduction: Acinetobacter spp. which have been the widely distribution microorganisms in nature causing nosocomial infection, have multiply resisted to antibiotics, including Imipenem/Cilastatin and Meropenem, the new generation antibiotics which could be successfully in infectious disease treatment. Studies of Ministry of Health in 2004 and Cho Ray hospital in 2009 demonstrated that the Acinetobacter spp. prevalence was 10.3% and 15.5%; and all of Acinetobacter spp. strains in the studies had resisted to many groups of antibiotics. Therefore, the researches on Acinetobacter spp. prevalence and their multiply resistance to antibiotics should be particularly developed for the appropriate treatment of antibiotics in clinical and decreasing the transmission of infectious disease.

Objectives: Determination of Acinetobacter spp. prevalence and their antibiotic resistance in hospitalized patients of Cho Ray Hospital in Ho Chi Minh City.

Methods: Study design is cross-sectional descriptive study. The data relating to the study were collected based on the records of Cho Ray Hospital from 01/09/2010 to 31/12/2010.

Results: Prevalence of Acinetobacter spp. infection was 15.41% (494/3205), Among all the Acinetobacter spp., Acinetobacter baumannii had the highest ratio which amounted to 99.39%, while other Acinetobacters were only 0.61%. Of 491 specimens which contain Acinetobacter baumannii, sputum specimens had the highest ratio which accounted for 63.75%, followed by pus specimens with 19.35%. The clinical Units whose specimens infected with Acinetobacter spp. were the Intervention Care Units with the percentage of 20.77%, next by the Neurological Surgery Unit (19.75%), and the Respiratory Unit (14.86%). Acinetobacter baumannii already resisted most of antibiotics in groups β-lactam, Aminoglycoside, Fluoroquinolone, Sulfamide with the resistance ratio of over 70%, and among them, Ceftriaxone was resisted the most (93.08%). Except for Colistin which had the least resistance ratio (0.41%).

Conclusion: Prevalence of Acinetobacter spp. was 15.41%, among the Acinetobacter spp., Acinetobacter baumannii was the most common microorganisms with 99.39% and they resisted to most of antibiotics

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF