Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 2 TUỔI VÀ THỰC HÀNH NUÔI DƯỠNG TRẺ CỦA BÀ MẸ TẠI HƯỚNG HÓA VÀ DAKRONG NĂM 2011

Đoàn Thị Ánh Tuyết*, Lê Thị Hương**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hướng Hóa và Dakrong hai huyện nghèo của Quảng Trị, nơi cư ngụ chủ yếu của người dân tộc thiểu số Vân Kiều và Pako. Tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) của trẻ còn cao.

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ và thực hành nuôi dưỡng của bà mẹ.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 780 trẻ dưới 2 tuổi và 780 bà mẹ.

Kết quả: Tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân là 36,2%, thấp còi là 46,5% và gầy còm là 10,5%. Thực hành của bà mẹ cho trẻ bú sớm một giờ sau sinh là 93,3% và bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu là 37%. 36,5% trẻ được ăn bổ sung (ABS) trước 4 tháng tuổi và 43,6% trẻ được tập ăn bổ sung từ 6-8 tháng tuổi. 21% trẻ được ăn đủ 4 nhóm thực phẩm. Có mối liên quan giữa thực hành cho trẻ bú mẹ hoàn toàn dưới 6 tháng với thể nhẹ cân (OR=2,19,95%CI: 1,04-4,60) và thể gầy còm (OR=6,86, 95%CI: 1,28-36,68) và giữa uống viên sắt khi mang thai với thể thấp còi (OR=1,58, 95%CI: 1,0-2,37).

Kết luận: Tỷ lệ SDD trẻ dưới 2 tuổi rất cao. Có mối liên quan giữa SDD với thực hành cho trẻ bú mẹ và việc uống viên sắt với SDD thể thấp còi.

ABSTRACT :

Introduction: Huong Hoa and Dakrong are two poor districts of Quang Tri province which is mainly the Van Kieu and Pako people live. The prevalence of malnutrition children is high.

Objectives: To assess nutritional status of children under two years old and child care practice of mothers. A cross-sectional study was conducted among 780 children under two and their mothers.

Resultsthe prevalence of malnutrition of children under two was 36.2% by underweight, 46.5% by stunting and 10.5% by wasting. The prevalence of mothers breastfeeding children one hour after birth was 93.3%, and exclusive breastfeeding up to 6 months was 37%. Among the children have been receiving supplementary food, there was 36.5% children were introduced supplementary food before 4 months and 43.6% of them were fed supplementary food within 6 to 8 months old. Only 21% of children were fed enough four groups of essensial food. There was an association between the mothers’ practice of exclusively breastfeeding and underweight (OR = 2.19, 95% CI 1.04 – 4.60) and wasting (OR = 6.86, 95% CI 1.28 – 36.68) and association of taking iron tablets during pregnant of the mothers with stunting (OR=1.58, 95%CI 1.0-2.37).

 

Conclusions: the prevalence of children malnutrition under two was high in the study area. There was an association between malnutrition and the breastfeeding practice and the association of taking iron tablets during pregnant of the mothers with the stunting.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF