Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT HEN PHẾ QUẢN THEO ACT VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN SỨC KHỎE THEO AQLQ(S)

Huỳnh Anh Kiệt*, Lê Thị Tuyết Lan**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Khi hen phế quản (HPQ) được kiểm soát tốt, liệu có đi đôi với tất cả các khía cạnh của chất lượng cuộc SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT HEN PHẾ QUẢN 
THEO ACT VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN SỨC KHỎE THEO AQLQ(S)sống liên quan sức khỏe (CLCS-SK) và tương quan ở mức độ nào?

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định sự tương quan giữa mức độ kiểm soát HPQ theo ACT và CLCS-SK theo AQLQ(S).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang phân tích. Chọn bệnh nhân HPQ đã được điều trị và theo dõi tại phòng khám Hô hấp bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh từ tháng 03/2010 đến 09/2010.

Kết quả: Chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe ở mỗi mức độ kiểm soát hen khác biệt có ý nghĩa thống kê. Hệ số tương quan giữa mức độ kiểm soát hen theo ACT và tổng thể các lãnh vực, lãnh vực triệu chứng, giới hạn hoạt động, chức năng tình cảm, tác nhân môi trường của AQLQ(S) lần lượt là: 0,76; 0,82; 0,58; 0,62 và 0,44 (p=0.0000).

Kết luận: Có sự tương quan từ trung bình đến rất cao giữa mức độ kiểm soát hen theo ACT và các lãnh vực của AQLQ(S).

ABSTRACT :

THE CORRELATION BETWEEN CONTROL ASTHMA ACCORDING TO ACT AND HEALTH- RELATED QUALITY OF LIFE ACCORDING TO AQLQ (S)

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 1 - 2013: 137 - 141

Background: When the asthma is controlled well, then all the domains health-related quality of life are good or not? How is the correlation?

Objectives: The determination of correlation between control asthma according to ACT and health related quality of life according to AQLQ(S).

Methods: Analysis of Cross-sectional studies, choosing the asthmatic were treated and flowed at the respiratory clinic of university medical center at Ho Chi Minh city from 03/2010 to 09/2010.

Results: Health related quality of life in asthma of the levels of asthma control is statistically significant different. The correlation coefficient between the level of asthma control of ACT and all the domains of AQLQ(S), the symptoms domain, activity limitation, emotional function, environmental stimuli are: 0.76; 0.82; 0.58; 0.62 and 0.44 (p=0.0000).

Conclusions: The correlation between the levels of control asthma according to ACT and all the domains of health-related quality of life according to AQLQ(S) are medium to very high.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF