Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN CARCINÔM TẾ BÀO THẬN

Nguyễn Minh Đức*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Carcinôm tế bào thận (renal cell carcinoma, RCC) chiếm hàng thứ 8 trong số các bệnh lý ung thư ở người lớn và là loại ung thư chiếm 3-4% trong tổng số ca ung thư mới ở Hoa Kỳ.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hình ảnh cắt lớp điện toán carcinôm tế bào thận.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành hồi cứu và mô tả tất cả các trường hợp có chụp cắt lớp điện toán, có phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh là RCC tại khoa ngoại niệu bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/2008 đến 12/2010.

Kết quả: Có 59 trường hợp RCC trong nghiên cứu này. 95% trường hợp bệnh nhân có một bướu, bướu nằm ở cực thận chiếm 84,7% và phân bố ở vùng vỏ ưu thế chiếm 47%. Vôi hóa trong bướu trong 20% trường hợp và 83% trường hợp có hoại tử trong bướu. 100% bướu có đậm độ thấp trên phim chưa tiêm thuốc, bướu thường bắt thuốc mạnh trên thì vỏ tủy chiếm 83,05% trường hợp. Kích thước bướu trên CLĐT là 6,8 ± 3,3cm. Carcinôm tế bào sáng thận bắt thuốc cản quang mạnh ở thì vỏ tủy, thải thuốc ở thì thận; carcinôm nhú tế bào thận bắt thuốc yếu ở thì vỏ tủy. Hoại tử trong bướu thường gặp ở carcinôm tế bào sáng thận và tế bào ống góp. Carcinôm tế bào sáng thận thường có vôi hóa trong bướu và kích thước to hơn so với carcinôm nhú tế bào thận.

Kết luận: Chúng ta có thể phân biệt được carcinôm tế bào sáng thận và carcinôm nhú tế bào thận dựa trên cắt lớp điện toán.

ABSTRACT :

Background: Renal cell carcinoma (renal cell carcinoma, RCC) accounts for the first eight rows of the cancer disease in adults and is the type of cancer accounts for 3-4% of all new cancer cases in the United States.

Objective: Survey characteristics tomography images from renal cell carcinoma.

Methods: We conducted retrospective and describes all cases of computer tomography, have surgery, surgical results as RCC patients in surgical urinary Cho Ray hospital from 01/2008 to 12/2010.

Results: 59 cases of RCC in this research. 95% of patients with a tumor, tumors located at the kidney accounted for 84.7% and the distribution in the shell accounts for 47% advantage. Calcification in the tumor in 20% of cases and 83% in case of tumor necrosis. 100% tumor with low attenuation in the film is not injected, tumors usually powerful drugs on the medullary shell accounts for 83.05% of cases. Tumor size was 6.8 ± 3.3 cm. Clear renal cell carcinoma are often calcified and larger size compared with papillary renal cell carcinoma.

Conclusion: We can distinguish between light renal cell carcinomas and papillary renal cell carcinoma based on computed tomography.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF