Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI PHƯỜNG 8, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Cư*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Theo Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization-WHO) bệnh tăng huyết áp (THA) ở người lớn là phổ biến trên thế giới 20,00%; đây là một trong 10 bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm tuổi thọ từ 10 đến 20 năm. Tại Việt Nam, bệnh THA khoảng 27,00% và đang có xu hướng tăng. Theo nghiên cứu của Viện Tim mạch tại 8 tỉnh và thành phố, thì số người mắc bệnh THA khoảng 25,00%. Nghiên cứu này nhằm xác định người bệnh THA có kiến thức và thái độ đúng, để có giải pháp dự phòng biến chứng.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nhân THA tại phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) có kiến thức và thái độ đúng về bệnh THA.

Đối tượng và Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Dân số chọn mẫu là người THA tại phường 8, quận 10, TPHCM. Mẫu chọn là toàn bộ bệnh nhân cư ngụ trong phường. Thu thập số liệu qua bảng với 22 câu hỏi qua phỏng vấn. Xừ lý số liệu qua phần mềm SPSS 11.5.

Kết quả: Phân tích 41 bảng trả lời của người THA cho kết quả sau: trung bình là 63 tuổi, trên 60 tuổi là 58,5% (Bảng 1); bắt đầu THA từ tuổi 45/nam và 55/nữ. Người bệnh THA đa số trên 2 năm (Bảng 5); biết biến chứng liệt nửa người là 63,40% (Bảng 9), được bác sĩ khuyên hạn chế ăn mặn là 100,00% (Bảng 12). biết hạn chế ăn mặn là 92,70% (Bảng 11) và tăng hoạt động thể lực là 75,6% (Bảng 10). Bệnh nhân đồng ý hạn chế ăn mặn 100,00% (Bảng 13), so với nghiên cứu của Nguyễn Đỗ Nguyên (88,50%) và Nguyễn Hữu Hạnh (53,40%), đồng tình với hạn chế lạm dụng rượu là 97,60% (Bảng 20). Nghiên cứu cho thấy người THA có biết về trị số huyết áp, về biến chứng và cách dự phòng bệnh; tuy nhiên có các kiến thức đúng chưa được toàn diện, chưa đồng đều. Do đó cần phải tư vấn một cách đầy đủ và liên tục hơn về bệnh THA.

Kết luận: Bệnh nhân có kiến thức đúng về trị số huyết áp, các biến chứng và các biện pháp phòng bệnh, nhưng tỷ lệ không đồng đều như: hạn chế ăn mặn: 92,7%, ăn kiêng: 36,6%, lạm dụng rượu: 58,5 %, hoạt động thể lực: 75,6%, không hút thuốc: 41,5%.

Đề nghị: Cần chú hướng dẫn cho từng bệnh nhân, và thường xuyên nhắc nhở và động viên bệnh nhân hạn chế mặn, tăng hoạt động thể lực, không hút thuốc lá và không lạm dụng rượu

ABSTRACT :

 

Background: According to the World Health Organization (WHO) hypertension of artery (HTAis acommon disease worldwide, having about 20.00% of adults, this is one of 10 serious diseases affecting the health and shortened lifespan from 10 to 20 years. At Vietnam about 27.00and tends toincrease, the Cardiovascular Research Institute at the eight areas, the number of HTA people approximately 25.00%. This study aims to identify patients with HTA the right knowledge and attitudeto the diseasepreventive measures for complications

 

ObjectivesDetermine the rate of HTA in Ward 8District 10Ho Chi Minh City (HCMChas the right attitude and knowledge of HTA patients

Methods: Cross-sectional descriptive studyPopulation sampling the HTA in Ward 8District 10HCMC.Model selection is the entire patients living in the wardData collection over 22 by interview questions.Data processing by SPSS 11.5 software.

ResultsAnalysis of 41 of the response table for results: average age 63,00 over age 60 is 58.50%(Table 1), starting from age 45/male and 55/femaleMost people 2 years (Table 5)know hemiplegiacomplicated by 63.40(Table 9)are strongly advised to eat salt is 100,00(Table 12)but littleadvice on alcohol abuse (Table 19), limited knowledge of salty foods is 92.70(Table 11) andincreased physical activity was 75.60(Table 10)Patients who agreed to eat salty 100.00(Table13)compared with studies by Nguyen Do Nguyen (88.50%) and Nguyen Huu Hanh (53.40%), agreed with limiting the abuse of alcohol 97.60(Table 20). Research shows that the HTA is to know aboutblood pressure treatmentcomplications and ways of preventing disease, however with the right knowledge is not comprehensive, not equalTherefore need to advise and disseminate an adequate andcontinuous than the THA patients

ConclusionPatients have the knowledge about the treatment of hypertension, its complications andthe preventive measuresbut uneven rate limiting salty foods92.70%, diet: 36.60%, inflation alcohol:58.50%, physical activity75.60%, non-smokers: 41.50%. Recommend: Health education should pay attention to each patient, and constantly remind and encourage patients with salt restriction,increased physical activitynot smoking and alcohol abuse

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF