Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
TỔNG CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRUNG BÌNH CỦA MỘT ĐỢT NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI TỪ 01/01/2009 ĐẾN 31/12/2009

Trần Vĩnh Tài*, Tăng Quang Thái**, Nguyễn Thanh Nguyên*, Nguyễn Hoàng Hạnh Đoan Trang***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhồi máu cơ tim cấp để lại nhiều biến chứng, tử vong cao và đang tăng rất nhanh tại Việt Nam từ 1% lên 7,32% (1991 – 2007). Điều trị bệnh không chỉ dừng lại ở đợt cấp mà còn kéo dài suốt đời, gây nhiều tổn hại về kinh tế cho bản thân, gia đình và xã hội.

Mục tiêu: Xác định chi phí điều trị trung bình bệnh nhồi máu cơ tim cấp tại bệnh viện Nguyễn Trãi – Tp Hồ Chí Minh từ 01/01/2009 đến 31/12/2009.

Phương pháp: Phân tích chi phí hồi cứu trên 101 ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp.

Kết quả: Chi phí điều trị trung bình của nhồi máu cơ tim cấp là 15.589.361 đồng trong đó không có sự khác biệt giữa chi phí điều trị trung bình giữa nhóm có ST chênh lên và nhóm không có ST chênh lên (16.806.522 đồng và 13.733.191 đồng) nhưng về xử trí thì nhóm can thiệp mạch vành gấp 6 lần nhóm điều trị nội khoa đơn thuần (46.915.938 đồng so với 7.854.404 đồng). Chi phí điều trị trung bình của nhóm nhồi máu cơ tim đơn thuần là 23.252.847 đồng, nhóm có bệnh đi kèm là 15.284.969 đồng và nhóm có biến chứng là 13.484.308 đồng. Bảo hiểm y tế chi trả 79,47% chi phí điều trị nhóm nội khoa đơn thuần và chi trả 81,88% chi phí điều trị của nhóm can thiệp mạch vành. Chi phí cho điều trị nhồi máu cơ tim cấp có khả năng gây tổn hại đến kinh tế bệnh nhân và gia đình là 249%.

Kết luận: Nhồi máu cơ tim cấp là gánh nặng kinh tế của bệnh nhân, gia đình và toàn xã hội. Cần có sự phân bổ nguồn lực, phòng ngừa hợp lý hơn cho vấn đề này. Nhiều phân tích chi phí cần được thực hiện hơn để đánh giá tổng chi phí của nhồi máu cơ tim cấp.

ABSTRACT :

Background: Acute myocardial infarction that cause many complications, mortality, is increasing rapidly in Vietnam from 1% to 7.32% (1991-2007). The treatment not only in acute but also last a lifetime cause more economical harm to self, family and society.

Objectives: Determine the average cost of acute myocardial infarction at the Nguyen Trai hospital in Ho Chi Minh city from 01/01/2009 to 31/12/2009.

Methods: Analyse retrospective the cost of 101 cases of acute myocardial infarction.

Results: The average cost of treatment of acute myocardial infarction is 15.589.361 VND. There is no difference between the average cost of ST – segment elevation myocardial infarction and non – ST – segment elevation myocardial infarction (16.806.522 VND and 13.733.191 VND) but for the treatment the group of coronary intervention is 6 times more than single drug therapy (46.915.938 compared to 7.854.404 VND). The average cost of treatment of merely acute myocardial infarction is 23.252.847 VND, of the acute myocardial infarction that associated diseases is 15.284.969 VND and of the acute myocardial infarction with complications is 13.484.308 VND. Health insurance pays 79,47% the cost of treatment with single drug therapy and 81,88% the cost of treatment with coronary intervention. Catastrophic health expenditures of acute myocardial infarction is 249%.

Conclusions: The acute myocardial infarction is really a great economic burden for Vietnamese patients, their families and society. It is necessary to redistribute resources and to prevent this problem properly. Several studies of cost analysis must be conducted to assess the total cost of myocardial infarction.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF